Rewitalizacja Gminy Kuźnia Raciborska

Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska

 15.03.2017r.

Szanowni Państwo!
Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej przystępuje do opracowywania „Gminnego Programu Rewitalizacji”. W okresie od 22.03.2017 r. do 15.04.2017 r. będą trwać konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska.

Konsultacje społeczne prowadzone będą w następujących formach:
1) zbierania uwag i/lub propozycji w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego od 22 marca 2017 r. do 15 kwietnia 2017 r.
2) spotkanie z interesariuszami z podobszarów rewitalizacji, podczas którego zbierane będą uwagi w formie ustnej w dniu 10.04.2017 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska,
3) zbieranie uwag ustnych w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47‑420 Kuźnia Raciborska w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe informacje wraz z projektem uchwały i formularzami konsultacyjnymi dostępne są na stronie internetowej Gminy Kuźnia Raciborska (http://www.kuzniaraciborska.pl/) oraz w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pokoju nr 2 w godzinach pracy Urzędu.

                                                                                          Z poważaniem
                                                                      BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA
                                                                                        /-/ Paweł Macha

Załączniki:

1. Obwieszczenie o konsultacjach
2. Formularz konsultacyjny
3. Projekt uchwały

 

 

 

WYPEŁNIJ ANKIETĘ: https://www.interankiety.pl/i/2a2gD0LP

 

                Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej rozpoczął prace nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, który stanowić będzie wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej mający na celu poprawę jakości życia mieszkańców obszarów gminy znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych.

                Zgodnie z definicją, rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

                Gmina pozyskała na ten cel fundusze z Unii Europejskiej i z budżetu państwa. W dniu 13 grudnia 2016 r. nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy Gminą Kuźnia Raciborska a Województwem Śląskim.

                Celem projektu jest opracowanie Programu Rewitalizacji i uruchomienie procesów rewitalizacyjnych w sposób kompleksowy dla poprawy jakości życia mieszkańców zdegradowanych obszarów Gminy.

Prace nad Programem Rewitalizacji obejmują:

  • opracowanie pełnej diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru rewitalizacji oraz analizie dotykających go problemów,
  • zdiagnozowanie problematyki i ustalenie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych przy zachowaniu synchronizacji działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej,
  • dobranie narzędzi i interwencji dostosowanych do potrzeb Gminy,
  • wyznaczenie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i realizację programu,
  • włączenie partnerów i interesariuszy procesu rewitalizacji (lokalna społeczność, przedsiębiorcy, eksperci) w proces programowania i realizacji działań rewitalizacyjnych,
  • prowadzenie konsekwentnego i trwałego dialogu z podmiotami i grupami, których rewitalizacja będzie dotyczyć.

                Program Rewitalizacji zostanie opracowany przez zewnętrznych ekspertów przy ścisłej współpracy pracowników Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

                Zadania ujęte w Programie Rewitalizacji stanowić będą podstawę do ubiegania się o fundusze z UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2014-2020.

                Projekt pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kuźnia Raciborska” realizowany jest w 90% ze środków zewnętrznych (85% ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, oraz 15% z budżetu państwa) oraz w 10% z budżetu Gminy Kuźnia Raciborska.

 

Wartość projektu: 51 600,00 zł

Dofinansowanie: 46 440,00 zł (85% Fundusz Spójności, 15% budżet państwa)

Budżet Gminy: 5 160,00  zł

Termin realizacji projektu:  do dn. 30.06.2017 r.

                W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Anonimowe ankiety przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także zaplanowania działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.

Ankietę w wersji pdf można pobrać poniżej:

POBIERZ>>>

Ankietę można również wypełnić online, korzystając z poniższego linku:

https://www.interankiety.pl/i/2a2gD0LP

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 17.02.2017 r.

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information