EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Budownictwo Mieszkaniowe w Gminie Kuźnia Raciborska – Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – stan faktyczny

W ostatnich tygodniach zaobserwować można wzrost zainteresowania Mieszkańców naszej Gminy, pytaniami kierowanymi w różnej formie do Urzędu Miejskiego jak i aktywnością w niektórych mediach społecznościowych w sprawie realizacji przez Spółkę SIM Śląsk-Południe inwestycji budowy osiedla mieszkaniowego z lokalami o umiarkowanym, niższym od rynkowego czynszu w Kuźni Raciborskiej. Proponowany rządowy  program Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych (SIM) jest  następcą niezbyt udanego programu Mieszkanie Plus i działać ma w formule budownictwa społecznego przy czym oprócz najmu lokali mieszkalnych przewidywana była możliwość tzw. dojścia do własności przez lokatora-najemcę, przy wykupie (bez brania kredytu) rozłożonym na wiele lat i wliczonym w stawkę czynszu.

Zachęcona przez stronę rządową Gmina Kuźnia Raciborska, podobnie jak i inne gminy  przystąpiła w 2021 r. do Spółki SIM Śląsk-Południe z nadzieją na szybką realizację osiedla składającego się z pięciu budynków mieszkalnych (pierwotnie z liczbą mieszkań ponad 100) obecnie z 88 mieszkaniami.

Gmina do spółki jako wkład niepieniężny (aport) przekazała działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe nieruchomości o powierzchni blisko 1,5 ha. Spółka zasilona również została aportem finansowym w kwocie ponad 6 milionów zł. Pochodzących z rządowego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.  Spółka dysponuje też prawomocnym pozwoleniem na budowę. Według harmonogramu jaki już kilka miesięcy temu, w marcu 2024 roku zaktualizowała spółka, pierwsze budynki mają być  gotowe w czwartym kwartale 2026 roku. Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych przypada na trzeci i czwarty kwartał bieżącego roku.

Ogólna sytuacja spółek SIM, których w Polsce istnieje ok. 40, a które podobnie jak SIM Śląsk-Południe powołane zostały przy udziałach samorządów gminnych oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości ponad 3 lata temu nie może się pochwalić dużymi osiągnięciami. Zdecydowana większość  z nich jest jeszcze w procesach organizacyjnych i przygotowawczych do inwestycji, niewiele z nich rozpoczęło prace budowlane a znikoma ilość może się pochwalić oddaniem jakichkolwiek lokali mieszkalnych do użytkowania.

Tym samym nie dziwi fakt, że obecnie trwa ogólnopolska polityczna dyskusja nad dalszym losem SIM-ów, niekiedy nawet padają pytania o sens ich dalszego istnienia również wobec alternatywnych możliwości skorzystania przez samorządy z innych form  bezpośredniego wsparcia budownictwa komunalnego przez Państwo, takich  jak na przykład wsparcie z Funduszu Dopłat w wysokości 80% kosztów realizacji przedsięwzięcia budowy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Również w gronie wspólników spółki Śląsk- Południe odzywają się głosy wyrażające zaniepokojenie obecną sytuacją w której nie znane są jeszcze wszystkie zasady i elementy inżynierii finansowania projektów inwestycyjnych, nie są też znane szczegółowe warunki finansowe dla przyszłych najemców (wysokość czynszów, wysokość partycypacji finansowej) jak również ewentualne zasady sprzedaży mieszkań na rzecz najemców w formule  dojścia do własności. W tym miejscu należy nadmienić, że zapowiadana (planowana) jest zmiana przepisów w wyniku której być może najemca nie będzie mógł w ogóle  stać się właścicielem zajmowanego lokalu mieszkalnego. Trudno w tym miejscu jednoznacznie wskazać, w którym kierunku prowadzone będą prace legislacyjne i jaki będzie ich efekt końcowy.

Mając na uwadze powyższe nie dziwią nikogo pojawiające się pytania o mieszkania w naszej Gminie, o stan zaawansowania inwestycji, o ewentualne ceny mieszkań, a być może przede wszystkim o działki przekazane do spółki,

Gmina zgodnie z harmonogramem przystąpi w niedługim czasie do ogłoszenia naboru wniosków o zawarcie umów najmu. Nabór ten odpowie na pytanie jakie aktualnie jest rzeczywiste zainteresowanie w naszej Gminie taką formułą budownictwa społecznego.

Na koniec chcę podkreślić najważniejszą kwestię dla nas Mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska: pomimo, że gmina zbyła już prawo własności na rzecz spółki SIM i władze gminy utraciły wraz z przekazaniem działek do spółki de facto możliwość  całkowitego decydowania o losach wniesionych do spółki nieruchomości, zrobię wszystko aby pomóc tej inwestycji i aby nieruchomości te, bez względu na przyszłą formułę  ich zagospodarowania wykorzystane były na budownictwo mieszkaniowe i służyły całej społeczności naszej Gminy. Tak jak zaufaliście mi Państwo w kwietniu tego roku tak również proszę o zaufanie a być może ponad wszystko cierpliwość w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Wojciech Gdesz

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska