EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Kuźni  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta Kuźnia Raciborska.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:  2004 rok
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018 rok

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • część plików dołączanych do publikacji zapisanych najczęściej w formacie Word oraz PDF nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów w niektórych obszarach witryny,
  • cel odnośników do plików zewnętrznych nie jest opisany zgodnie w wytycznymi standardu WCAG 2.1,
  • niektóre obrazy stanowią jednocześnie jego nieopisaną w dostępny sposób funkcję informacyjną, np. skan petycji,
  • brak zdefiniowanego stylu „focus” dla elementów interaktywnych jak odsyłacze i pola formularzy.

Wyłączenia:

  • multimedia nadawane na żywo,
  • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań Urzędu,
  • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

 

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą zatrudnioną na stanowisku informatyka Panem Piotrem Nienartowicz – 32 419 14 17 wew. 106 lub mailowo piotr.nienartowicz@umkuznia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku Urzędu  Miejskiego w Kuźni Raciborskiej znajduję się od ul. Słowackiego. Do budynku prowadzą schody. Drugie, dodatkowe wejście znajduje się od tyłu budynku. Tylnie wejście do budynku, utrudnione jest stopniem oraz schodami wewnętrznymi. Drzwi wejściowe mają odpowiednią szerokość (jednak nie otwierają się automatycznie).  W ramach jednej kondygnacji budynku nie ma zmian poziomów. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.  Budynek Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej  z uwagi na swoją bryłę architektoniczną, nie jest przystosowany dla obsługi  osób niepełnosprawnych. Istniejące schody nie  posiadają wymaganych szerokość biegu, jednak są wyróżnione przy pomocy kontrastowego oznaczenia. Budynek nie posiada windy osobowej, z uwagi na brak możliwości skomunikowania poszczególnych pięter.  Na parterze umieszczona jest czytelna tablica  informacyjna z numerami pięter i pokoi. Numery biur zamieszczone są przy każdych drzwiach i są widoczne dla wszystkich osób poruszających się po budynku.   Przed budynkiem Urzędu brak miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych  Osoba uprawniona może wejść do budynku z psem asystującym.  W budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Słowackiego 6 zostało wydzielone pomieszczenie Urzędu Miejskiego (kasa oraz punkt obsługi mieszkańca). Punkt Obsługi Mieszkańców oraz Kasa  jest wolne od barier architektonicznych. W Punkcie Obsługi Mieszkańca można pobrać wszystkie druki formularzy dostępnych w Urzędzie jak również można uzyskać pomoc pracownika merytorycznego bez konieczności wchodzenia do budynku głównego Urzędu.  Do pomieszczenia prowadzi podjazd dla niepełnosprawnych oraz w pomieszczeniach tych nie znajdują się różnice poziomów. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska