EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Plan działania

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Na podstawie art. 14 pkt 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2019 r., poz. 1696 ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Lp.

Zakres działania

Osoba odpowiedzialna za realizację   (art. 6 ustawy)

Sposób realizacji

Termin

1.

Powołanie koordynatora ds. dostępności i podanie do publicznej wiadomości

Kierownik jednostki

– zamieszczenie informacji na BIP

 Wrzesień 2020 roku

2.

Sporządzenie Planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Koordynator

– przekazanie do akceptacji Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska

Wrzesień 2020 roku

4.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

  • architektonicznym
  • cyfrowym
  • informacyjno-komunikacyjnym

 

Koordynator

Administrator Systemu Informatycznego

 

Publikacja w BIP Urzędu danych adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art. 6 ustawy ( np. dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.1, zapewnienie informacji w zakresie rozkładu pomieszczeń w budynku, wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza języka migowego 

realizacja w całym okresie działania koordynatora

5.

Analiza stanu obiektu Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z przepisów ustawy

Koordynator

Kierownik referatu inwestycji i budownictwa

Przegląd stanu dostosowania obiektu w aspekcie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym

Listopad 2020 roku

6.

Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania administrowanego obiektu Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej do minimalnych wymagań dotyczących dostępności

Koordynator, Administrator Systemów Informatycznych

Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej, wynikające z art. 6 ustawy

Październik 2020 roku

7.

Analiza w zakresie zapewnienia dostępności alternatywnej w Urzędzie w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ze względu na ograniczenia techniczne i prawne

Koordynator

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu informacji wynikającej z art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego ( np. zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Listopad 2020 roku

8.

Monitorowanie działalności Urzędu, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator

  • Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
  • Podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu,
  • Prowadzenie bezpośrednich spotkań w siedzibie z udziałem specjalistów ds. informatyki, łączności, ekspertów branży budowlanej, sanitarnej itp. i opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności

 

 

Cały okres realizacji działań

9.

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu

 

Koordynator

Uzyskanie danych o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności oraz zaleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości

 Luty

2021 r.

10.

.

Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy

 

Koordynator

  • Przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska
  • Publikacja Raportu na stronie podmiotowej BIP Urzędu

 

 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska