Ogłoszenie o przetargu nieruchomość w Kuźni Raciborskiej

                                                                     Kuźnia Raciborska, 4.09.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji numerem 409/1 k.m3, użytek Bp, KW GL1R/00034725/2, o powierzchni 2,2372ha.

Działka ta położona jest na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod obiekty produkcyjne, składy, magazyny, obiekty handlu hurtowego usługi oznaczonych symbolem 4U.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań zapisanych w księdze wieczystej.

Działka 409/1 k.m3 posiada dostęp do drogi publicznej ul. Tartacznej i ul. Kolejowej.

Cena wywoławcza 545.000,-zł(brutto), wadium wynosi 10% - 54.500,-zł.

Przetarg odbędzie się 12.11.2019 r., o godz. 9.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium najpóźniej w dniu 5.11.2019 r.
W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpisz KRS bądź CE i DG (zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

 

 

BURMISTRZ

/-/inż. Paweł Macha

 

 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information