KONKURS nr 2/2019 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tworzenie nowoczesnych miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach

opisane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020 (LSR)

 

1. Zakres tematyczny operacji:

Rozwijanie działalności gospodarczej o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020

2. Termin składania wniosków: 07.10.2019r. – 25.10.2019r. do godz.13:00

3. Miejsce i tryb składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju"                                                           

 ul. 1 Maja 8B, 47-480 Pietrowice Wielkie                                                                                

od poniedziałku w godz. 7.30 – 17.00   wtorek-czwartek w godz. 7.30-15.30  piątek w godz. 7.30-14.00

Wniosek musi być złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

Wnioskodawca składa wniosek bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną)

4. Limit środków w ramach naboru: 1 017 508,00

5. Forma wsparcia:

 • Refundacja zgodnie z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1. Pomoc jest przyznawana do wysokości  limitu 150 000,00 zł na realizację pojedynczej operacji co stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych pojedynczej operacji przy warunku, że minimalna całkowita wartość operacji będzie wynosiła nie mniej niż 50 000 zł

(zgodnie z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020)

6. Warunki udzielenia wsparcia

Operacja musi:

 • Spełniać warunki oceny wstępnej - operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu oraz z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu.
 • Zostać uznana za zgodną z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Zostać uznana za zgodną z LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” na lata 2014-2020, czyli realizować:
  • Cel ogólny - 1.0 Innowacyjna przedsiębiorczość sposobem zachowania bezpieczeństwa ekonomicznego mieszkańców.
  • Cel szczegółowy - 1.1 Dywersyfikacja dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej
  • Przedsięwzięcie - 1.1.1 Tworzenie nowoczesnych miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach
 • Realizować planowane do osiągnięcia wskaźniki 1.1:

- wskaźnik rezultatu - zakłada utworzenie miejsca pracy

-wskaźnik produktu - liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa  / Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje

 • Osiągnąć minimum 3 punkty zgodnie z Kartą oceny operacji konkursowych ( w przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwie lub więcej operacji decyduje data i godzina złożenia wniosku w LGD)

 

7. Planowane do osiągnięcia wskaźniki: Zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia

8. Kryteria wyboru operacji

9. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji:

 • Wniosek wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach papierowych ( 2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
 • Wniosek  wraz z załącznikami w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Upoważnienie do złożenia wniosku (jeśli dotyczy)

 

8. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty oraz szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosku znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 1. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju”- www.grupadzialania.pl

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

- Lokalne Kryteria Wyboru

- procedury wyboru operacji

- wzory kart oceny

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- www.arimr.gov.pl

- formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz z instrukcją

- formularz umowy o udzielenie wsparcia

- formularz wniosku o płatność wraz z instrukcją

 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Rozwoju” ul. 1 Maja 8b, 47-480 Pietrowice Wielkie oraz pod numerem telefonu: 32 4198075 wew.139

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information