Ogłoszenie o przetargu, 12.06.2014 - Siedliska

Kuźnia Raciborska 12.06.2014r.

  OGŁOSZENIE

 

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: położonej w Siedliskach na k.m.1 oznaczonej działkami: dz. nr 568 o powierzchni 0,0880 ha, użytek Ł-V i dz. nr 569 o powierzchni 0,2380 ha, zapisanej w KW GL1R/00044908/2.

            Dla terenu na którym położona jest nieruchomość miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza: 10 800,- zł brutto.

Wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi: 1 080,- zł.

 Przetarg odbędzie się w dniu 16.07.2014r.o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok.  Nr 3.

Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 10.07.2014r.

            W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla firm dodatkowo aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

Wadium wnosić należy w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej lub na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr52105013441000002293737405.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

            Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Dodatkowych informacji o nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu oraz na temat regulaminu przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w pok. nr 15  lub pod numerem tel.032 4191465.

 

 Zastępca Burmistrza

 

mgr Bogusław Wojtanowicz 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information