Ogłoszenie o przetargu - Jankowice

                                                                                  Kuźnia Raciborska 25.07.2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonej w Jankowicach, na k.m 1, zapisanej w KW GL1R/00028415/1, o użytku RVI,  oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 270/3, 270/4, 270/5, 270/6 o łącznej pow.0,1980ha.

Cena wywoławcza 105.000,-zł(brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 10.500,-zł.

Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne oznaczonych symbolem 31 MN.

Dostęp do drogi publicznej - ul. Szkolnej - przez działkę nr 270/6 o szerokości 3,20m. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 9.06.2014 r.

Przetarg odbędzie się 10 września 2014 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 04.09.2014r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla firm dodatkowo aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191465.

 Zastępca Burmistrza

mgr Bogusław Wojtanowicz

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information