Ogłoszenie o przetargu -Jankowice z 2.10.2014

Kuźnia Raciborska, 2.10.2014r.

                                                                    OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska, położonej w Jankowicach, na karcie mapy 1, zapisanej w KW GL1R/00028415/1 o użytku RVI, oznaczonej dz. nr  270/3, 270/4, 270/5 i 270/6 o łącznej pow. 0,1980ha.
Cena wywoławcza 90.000,-zł(brutto), zaliczka stanowiąca 10% ceny wywoławczej wynosi 9.000,-zł.
Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne oznaczonych symbolem 31 MN.
Dostęp do drogi publicznej - ul. Szkolnej - przez działkę nr 270/6 o szerokości 3,20m. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań. Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 9.06.2014 r, drugi przetarg przeprowadzono w dniu 10.09.2014r. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
Rokowania odbędą się w dniu 14.11.2014 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, pok. nr 3.


Uczestnikami rokowań mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane, które złożą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach do dnia 7.11.2014r. oraz wpłacą zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
W przypadku małżonków do uczestnictwa w rokowaniach konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich, który okaże Komisji stosowne pełnomocnictwo drugiego małżonka, zawierające zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
W przypadku osób prawnych Komisji przeprowadzającej rokowania należy przedstawić aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie do 3 m-cy przed terminem negocjacji) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.
Zaliczkę wpłacać należy do dnia 7.11.2014 r. na konto:
    ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul. Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.
Zgłoszenie złożone w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Rokowania na zbycie nieruchomości działka nr 270/3, 270/4,270/5,270/6 w Jankowicach” powinno zawierać:
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest   osoba prawna lub inny podmiot;
- datę sporządzenia zgłoszenia;
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
- proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
- do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Szczegółowych informacji o nieruchomościach stanowiących przedmiot rokowań oraz o warunkach rokowań można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w pok. nr 14, lub pod numerem tel. 4191454 do dnia 7.11.2014 r.
Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika, który w wyniku rokowań został ustalony nabywcą, zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, zaliczka ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom zaliczki będą zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia rokowań.
Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Tryb przeprowadzenia rokowań określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108).


Zastępca Burmistrza
mgr Bogusław Wojtanowicz

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information