Projekt "Południowo-zachodni Szlak Cysterski"

"DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka


Gmina Kuźnia Raciborska realizuje zadanie w ramach projektu „Południowo – Zachodni Szlak Cysterski”.  
Projekt jest realizowany w ramach Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Liderem Projektu jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie 20 podmiotów w tym:  4 wojewódzkich jednostek samąrzadu terytorialnego, 12 gminnych jednostek samorzadu terytorialnego oraz 4 regionalnych organizacji turystycznych.

Podstawowym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju i województw w nim uczestniczących, a także promocja w kraju i zagranicą pocysterskiego dziedzictwa kulturowego związanego z Polską. Całkowity koszt projektu to 36 803 890,48 PLN. Całkowita wartość wkładu własnego Partnerów - 9 878 557,9 PLN. Koszty kwalifikowalne dla Projektu wynoszą 31 536 250 PLN. Dofinansowanie na poziomie 85% - 26 805 512, 50 PLN. Koszty kwalifikowalne wkładu własnego Partnerów - 15% - 4 730 437,5 PLN
Procentowy udział inwestycyjny w Projekcie Gminy Kuźnia Raciborska to 19,23%

W ramach projektu będą realizowane następujące inwestycje:
• budowa 21 parkingów przy obiektach pocysterskich o łącznej powierzchni ok. 50 tyś. m²,
• budowa 15 sanitariatów,
• budowa 9 punktów informacji turystycznej,
• łączny całkowity koszt zadań inwestycyjnych: 29 297 541,30 PLN
• łączny koszt kwalifikowalny zadań inwestycyjnych: 24 149 420,82 PLN oraz zadania sieciowe
• wytyczenie przebiegu szlaku głównego i pętli lokalnych,
• badania ilościowe i jakościowe ruchu turystycznego,
• budowa infokiosków - 49 instalacji,
• oznakowanie obiektów pocysterskich – 160 tablic,
• oznakowania drogowe: E 22a, E 22b, E 22c - 400 znaków,
• promocja krajowa i międzynarodowa,
• ewaluacja i audyt projektu,
• nadzór inwestorski i koszty zarządzania projektem.
Łączne koszty kwalifikowalne zadań sieciowych wyniosą: 5 573 131,00 PLN


Więcej informacji na temat projektu na stronie projektu.


Zadanie realizowane w Naszej gminie pod nazwą „Budowa parkingów wraz z małą architekturą oraz zapleczem sanitarnym i punktem informacji turystycznej na terenie Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich w Rudach”, realizowana w ramach Projektu „Południowo-zachodni Szlak Cysterski.”Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. obejmuje teren ok. 1.5 ha, a roboty będą prowadzone na terenie wpisanym do rejestru zabytków (Zespół Klasztorno – Pałacowo - Parkowy w Rudach), leżącym w granicach ochrony Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, a częściowo na terenie użytku ekologicznego Starorzecze przy Klasztorze w Rudach Wielkich.

Obejmuje ono:
1.Wykonanie parkingu wraz z jezdniami manewrowymi na obszarze o wymiarach około 100 x 130 m, na dwóch poziomach rozdzielonych murem oporowym. Łącznie 148 miejsc postojowych. Nawierzchnie jezdni, chodników i miejsc postojowych z kostki kamiennej granitowej oraz ekokratki. Wykop – ok. 2400 m3, nasyp: ok. 2777 m2.


2. Wzmocnienie skarpy dolnego parkingu mającej styczność z linią brzegową przylegającego zbiornika wodnego przyporą z narzutu kamiennego (powierzchnia skarp - 454 m2)


3. Liniowy remont ul. Cysterskiej na odcinku stycznym do projektowanych rozwiązań (196 m).


4. Wykonanie muru oporowego pomiędzy tarasami parkingów wraz z balustradą – ok. 177 m3 betonowania.


5. Wykonanie niskich murków oporowych wraz z barierkami na parkingu dolnym – ok. 67 mb, a także osłon wokół pni drzew – 5 szt.


6. Budowa parterowego pawilonu zaplecza parkingu (konstrukcja budynku szkieletowa z drewna klejonego) z przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej oraz zaplecze sanitarne parkingu – pow. zabudowy 140 m2, kubatura brutto 421 m3 wraz instalacjami wewnętrznymi,  wykończeniem i wyposażeniem.


7. Budowa zasilania kablowego, oświetlenia zewnętrznego parkingu, terenu rekreacyjnego, budynku pawilonu oraz przebudowa oświetlenia ulicy Cysterskiej.


8. Wykonanie sieci wod.-kan.: instalacji sanitarnych z przyłączami wodno-kanalizacyjnymi dla budynku zaplecza parkingu, sieci kanalizacji deszczowej dla parkingu i części ulicy Cysterskiej (w tym 3 separatory), wykonanie odwodnień liniowych, budowę kolektora sanitarnego przebiegającego przez teren parkingu, przełożenie istniejącego hydrantu zewnętrznego.


9. Wykonanie nowej kanalizacji teletechnicznej oraz przebudowy istniejącej, wykonanie systemu CCTV, systemu okablowania strukturalnego oraz sygnalizacji włamań i kontroli dostępu. W zakresie zadania leży instalacja infokiosku zewnętrznego wraz z prezentacją dotyczącą informacji turystycznej.


10. Wykonanie robót melioracyjnych: odmulenie i wyprofilowanie dna zastoiska (500 m3), ubezpieczenie linii brzegowej (145 m), wykonanie kanału otwartego (13 m), bystrotoku żelbetowego wraz z przyczółkiem wylotowym, wykonanie rurociągu zasilającego ze Stawu Zamkowego (18 m) wraz ze studniami i upustem.


11. Wykonanie kładki dla pieszych w konstrukcji z drewna klejonego. Ustrój nośny w postaci konstrukcji trójprzęsłowej. Rozpiętość przęseł: 6,0 + 10,50 +6,0 m Szerokość użytkowa kładki - 1,80 m.


12. Wykonanie zespołu wiat biwakowych w konstrukcji z drewna klejonego, krytych łupkiem naturalnym – łączna powierzchnia zabudowy 8 wiat – ok. 125 m2


13. Wykonanie ścieżek i nawierzchni pod wiaty na terenie rekreacyjnym.


14. Wykonanie prac w zakresie zieleni: wycinek – 274 szt, cięć sanitarnych - 41 szt., nasadzeń drzew i krzewów – 1.064 szt, obsadzenia bylinami –ok. 18 m2.


15. Realizacja placu zabaw – dostawa i montaż 6 urządzeń dla dzieci młodszych oraz dwóch zestawów linowych dla dzieci starszych wraz wykonaniem nawierzchni.


16. Wyposażenie terenu w elementy małej architektury: maszty flagowe, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe gabloty oraz tablice systemu komunikacji wizualnej.


17. Ogrodzenie miejsca składowania odpadów – 26 mb.


18. Wykonanie i montaż drewnianego koła wodnego podsiębiernego o średnicy 3 m.


19. Konserwacja kamiennej zabytkowej figury św. Jana Nepomucena wraz z jej przesunięciem i wykonaniem otoczenia obiektu


20. Wykonanie badań archeologicznych – dwa wykopy badawcze o wymiarach 15 x 2 m, zgodnie z wytycznymi WKZ w Katowicach.Wizualizacja zadania realizowanego w Rudach

 

 

BUDOWA PARKINGU W RUDACH - luty 2011

 

 

 

 

 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information