Koronawirus w Gminie Kuźnia Raciborska

Kwarantanna: Podejrzenie zakażenia: Nadzór epidemiologiczny: 52  Zarażonych: 1  

Błąd
 • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /kuznia/web/www2/images/stadion2013/
 • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /kuznia/web/www2/images/oczyszczalnia/
 • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /kuznia/web/www2/images/parking2012/
 • JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /kuznia/web/www2/images/oczyszczalnia/
Uwaga
 • JW_SIG_PRG
 • JW_SIG_PRG
 • JW_SIG_PRG
 • JW_SIG_PRG

Sample Data-Articles

Relacje

 O NAS           STATUT           AKTUALNOŚCI          INICJATYWY          RELACJE


 

20 maja 2019

W minioną sobotę w Kuźni Raciborskiej Zarząd Osiedla Stara Kuźnia zorganizował spotkanie mieszkańców połączone z porządkowaniem terenów gminnych, gdzie planuje się zagospodarowanie ich na cele rekreacyjno-parkowe. Rozpoczęcie imprezy zostało zainicjowane powitaniem zebranych mieszkańców przez Burmistrza Pawła Machę oraz przewodniczącą osiedla Marię Wyszomierską. W dalszej części spotkania zakasano rękawy i zgodnie z podziałem zadań uporządkowano znaczną część terenu. Spotkaniu towarzyszyła wspaniała atmosfera, a późniejszy deszcz zamiast zniechęcić, jedynie zacieśnił kuźniańskie więzi. Po wspólnej pracy na wszystkich czekał niezwykle klimatyczny występ Marka Wojtowicza, znanego bluesmana. Jak zwykle nie zabrakło chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, którzy wraz z wychowawcami wspierają takie przedsięwzięcia. Wielkie zainteresowanie wzbudziła różowa taczka, która prócz swojej podstawowej funkcji stanowiła element dekoracyjny, wobec którego nie przeszedł obojętnie nawet przewodniczący Rady Miasta Radosław Kasprzyk. Uwieńczeniem spotkania była wspólna biesiada, a na koniec każdy otrzymał kamizelkę odblaskową, aby bezpiecznie wrócić do domu. Piknik udał się w pełni i zakończył późnym wieczorem - jak widać na ostatnich zdjęciach.

Pełna fotorelacja TUTAJ

         

Inicjatywy

 O NAS           STATUT           AKTUALNOŚCI          INICJATYWY          RELACJE


 

26 lipca 2019

Mimo trwającego sezonu urlopowego, prace na rzecz Starej Kuźni idą pełną parą. W minionym czasie został wykoszony i wypielony teren, gdzie znajduje się przystanek autobusowy na ul. Topolowej, a także został złożony wniosek w sprawie montażu zadaszonych wiat przystankowych na ul. Topolowej i Kozielskiej. Został uporządkowany teren przed piekarnią, włącznie z umieszczeniem w tym miejscu kosza na śmieci. Ponadto ławki na Starej Kuźni zostały pokryte świeżą warstwą impregnatu. Nie zapomnieliśmy również o parku Dębina, gdzie zostały wykonane nasadzenia ziół na ścieżce sensorycznej, pomalowane ławki, a także oczyszczona ścieżka z drewnianych "plastrów miodu". Wszystko o czym piszemy zostało udokumentowane, tak więc zapraszamy do galerii. Składamy serdeczne podziękowania dla ZGKiM Kuźnia Raciborska za nienaganną współpracę.

          

 


 

21 czerwca 2019

W ostatnim czasie zostały poczynione starania aby dawnej górce na ul. Topolowej, na której dzieci z okolicznych ulic zjeżdżały na sankach, przywrócić dawny blask. Zostało przywiezionych ok. 100 ton ziemi. Dzięki pomocy lokalnego przedsiębiorcy (firma TELNOW) oraz zaangażowania zarządu osiedla została ona rozparcelowana, a efekty tego przedsięwzięcia widoczne są na załączonych zdjęciach.

  

 


 

27 kwietnia 2019

Dzięki rozpoczętej współpracy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej udało się posprzątać teren w okolicach kąpieliska Wodnik naprzeciwko pogotowia przy ulicy Jagodowej. Efekt wykonanej pracy widać na załączonych zdjęciach, które wpłynęły na naszą skrzynkę.
Składamy serdeczne podziękowanie. Szanujemy Was i przesyłamy pozdrowienia Grupie Adaptacyjnej nr 6 MOW w Kuźni Raciborskiej pod opieką wychowawczyni Izy Pileckiej.

         

 


 

3 kwietnia 2019

Przedświąteczne porządki ruszyły pełną parą.
Teraz tylko wyglądać zająca.

Pamiętaj aby zawsze zdejmować nieaktualne ogłoszenie!

    

 


 

28 marca 2019

Dzikie wysypiska rosną jak grzyby po deszczu, tylko że grzyby cieszą wzrok, a śmieci zatrważają swoją ilością i psują piękno krajobrazu. Hej, śmiecisz? Czy skwer ukwiecisz? Polecamy to drugie. Naprawdę warto zadbać o otoczenie, bo ładne jest w cenie.

         

Statut

 O NAS           STATUT           AKTUALNOŚCI          INICJATYWY          RELACJE


Załącznik do Uchwały Nr X/102/2003

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 16 września 2003 r.

 

STATUT

JEDNOSTKI POMOCNICZEJ GMINY KUŹNIA RACIBORSKA

OSIEDLE - „STARA KUŹNIA”

  

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Jednostką pomocniczą Gminy Kuźnia Raciborska jest osiedle, które nosi nazwę „Stara Kuźnia”.
 2. Terenem działania osiedla - „Stara Kuźnia” jest część  miasta Kuźnia Raciborska, której granice są określone w załączniku nr 1 do niniejszego statutu.
 3. Ogół mieszkańców osiedla - „Stara Kuźnia” stanowi wspólnotę samorządową.
 4. Ilekroć w dalszej części statutu występuje nazwa:
  1. Osiedle - chodzi o Jednostkę Pomocniczą  - osiedle „Stara Kuźnia” w Kuźni Raciborskiej
  2. Burmistrz - chodzi o Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
  3. Zarząd - chodzi o Zarząd Osiedla „Stara Kuźnia”

 

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA

 

§ 2

Organami Osiedla są:

 1. Zebranie Mieszkańców,
 2. Zarząd Osiedla.

§ 3

 1. Zebranie Mieszkańców jest organem uchwałodawczym.
 2. Zarząd, na czele ze swoim Przewodniczącym jest organem wykonawczym.

§ 4

 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców Osiedla należy w szczególności:
  1. rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, mieszkaniowych, handlu, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania
  2. kształtowanie zasad współżycia społecznego
  3. inicjowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania
  4. sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych gminy działających w Osiedlu
  5. inicjowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców
 2. Zadania określone w pkt. 1 Samorząd Mieszkańców Osiedla realizuje poprzez:
  1. podejmowanie uchwał
  2. opiniowanie spraw leżących w gestii Samorządu Mieszkańców
  3. współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską konsultacjach społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców Osiedla
  4. współdziałanie z Policją, Strażą Pożarną oraz innymi organizacjami w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa, oraz przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie Osiedla

§ 5

 Do właściwości Zebrania Mieszkańców należy:

  1. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Osiedla i jego mieszkańców  poprzez podejmowanie uchwał
  2. wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu
  3. wybór i odwołanie członków Zarządu
  4. ustalanie liczby członków Zarządu zgodnie z § 8 ust.2 Statutu 
  5. podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji Osiedla
  6. zatwierdzanie rocznych planów finansowo-rzeczowych

 

ROZDZIAŁ III

PRZEWODNICZĄCY I ZARZĄD OSIEDLA

 

§ 6

 1. Kadencja Przewodniczącego i Zarządu trwa cztery lata i pokrywa się z kadencją Rady Miejskiej.
 2. Działalność Przewodniczącego i Zarządu ma charakter społeczny.
 3. Do Przewodniczącego Zarządu należy:
  1. organizowanie pracy Zarządu
  2. kierowanie bieżącymi sprawami Osiedla
  3. reprezentowanie Osiedla na zewnątrz
  4. udział w sesjach Rady Miejskiej
  5. uczestniczenie w naradach organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w pracach Komisji Rady rozpatrujących sprawy Osiedla
  6. przekazywanie w terminie 7 dni do Biura Rady Miejskiej uchwał i protokołów z posiedzeń Zarządu i Zebrań Mieszkańców
  7. zwoływanie Zebrań Mieszkańców
  8. zwoływanie posiedzeń Zarządu
  9. działanie stosowne do wskazań Zebrania Mieszkańców
  10. prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki tymi składnikami mienia i środkami finansowymi, które gmina przekazała Osiedlu do korzystania
  11. pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku
  12. wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej
  13. przedkładanie informacji o swojej działalności podczas Zebrań Mieszkańców
 4. Przewodniczący Zarządu używa pieczęci o następującej treści: „Przewodniczący Zarządu Osiedla - „Stara Kuźnia” .......................imię i nazwisko”.

§ 7

Przewodniczący Zarządu Osiedla uczestniczy w pracach Rady Miejskiej na zasadach ustalonych w statucie gminy za co przysługuje mu dieta, w wysokości ustalonej przez Radę Miejską odrębną uchwałą.

§ 8

 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący Zarządu współdziała z Zarządem.
 2. Zarząd składa się z 5-12 członków, w tym z zastępcy przewodniczącego Zarządu, wybranego przez członków Zarządu spośród siebie.
 3. Obowiązkiem Zarządu jest wspomaganie Przewodniczącego Zarządu.
 4. Zarząd dla realizacji swoich zadań współpracuje z poszczególnymi szczeblami samorządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Zarządu.

§ 9

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. inicjowanie działań na rzecz Osiedla i jego mieszkańców
  2. przygotowanie Zebrań Mieszkańców
  3. sporządzanie projektów uchwał Zebrań Mieszkańców
  4. konsultowanie z Biurem Rady Miejskiej projektów uchwał Zebrań Mieszkańców pod względem ich zgodności z prawem
  5. współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej organizacji zadań
  6. podejmowanie uchwał w sprawach ładu, porządku i estetyki Osiedla
  7. wykonanie uchwał Zebrania Mieszkańców
  8. wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
   • projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Osiedla), co do planów zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji
   • planów zagospodarowania Osiedla
   • przepisów gminnych
   • dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych do potrzeb mieszkańców Osiedla
 2. Zarząd Osiedla ma prawo do wydawania informatora  nie finansowanego z budżetu gminy.

§ 10

 1. Uchwały i opinie Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu przekazuje Burmistrzowi.
 2. Burmistrz w zależności od charakteru spraw załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
 3. O sposobie załatwienia spraw Burmistrz informuje Przewodniczącego Zarządu.

  

ROZDZIAŁ IV

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ MIESZKAŃCÓW

ORAZ WARUNKU WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ

  

§ 11

Prawo do udziału w Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy Osiedla posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§ 12

Zebranie Mieszkańców zwołuje Przewodniczący Zarządu:

 1. z własnej inicjatywy
 2. na wniosek Zarządu
 3. na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu
 4. na wniosek Rady Miejskiej lub  Burmistrza

§ 13

O terminie, miejscu i proponowanym porządku Zebrania Mieszkańców powiadamia się mieszkańców, członków Zarządu i Burmistrza na 7 dni przed terminem posiedzenia w sposób  zwyczajowo przyjęty.

§ 14

 1. Zebranie mieszkańców jest ważne, gdy mieszkańcy Osiedla zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.
 2. Zebranie mieszkańców otwiera Przewodniczący Zarządu i przewodniczy jego obradom. Zebranie Mieszkańców może wyznaczyć inną osobę na Przewodniczącego Zebrania.
 3. Porządek obrad ustala Zebranie Mieszkańców na podstawie projektu przedłożonego przez Przewodniczącego Zarządu.
 4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Zarządem.
 5. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu powinny być właściwie przygotowane.
 6. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc.

§ 15

W celu udzielenia Przewodniczącemu Zarządu stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza do kontaktów w sprawach dot. Osiedla właściwych pracowników Urzędu Miejskiego.

§ 16

 1. Zebranie mieszkańców jest uprawnione do przeprowadzania wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku braku określonego w pkt 1 kworum, następne zebranie mieszkańców Osiedla może się odbyć  w drugim terminie po 30 minutach od pierwszego terminu zebrania. W drugim terminie zebranie mieszkańców jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby osób uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwały zebrania mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. Przy równej ilości głosów „za” i „przeciw” zarządza się powtórne głosowanie do skutku. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego.
 4. Obrady zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zarządu i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.
 5. Protokół z Zebrania Mieszkańców winien zawierać:
  1. skrócony opis dyskusji
  2. wnioski i uchwały przy czym w sprawach poddawanych pod głosowanie winien być ujęty zapis jaką ilością głosów oddano „za” i „przeciw” i „wstrzymujących się”
  3. załączoną listę obecnych na zebraniu

 

ROZDZIAŁ V

TRYB WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

I CZŁONKÓW ZARZĄDU OSIEDLA

 

§ 17

 1. Przewodniczący Zarządu oraz członkowie Zarządu  są wybierani i odwoływani przez Zebranie Mieszkańców w głosowaniu tajnym i bezpośrednim zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. W pierwszej kolejności należy ustalić listę kandydatów na Przewodniczącego Zarządu i dokonać jego wyboru poprzez głosowanie. W drugiej kolejności należy ustalić listę kandydatów do Zarządu i przeprowadzić głosowanie dla dokonania wyboru członków Zarządu .

§ 18

 1. Zebranie mieszkańców, na którym ma być dokonany wybór Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu zarządza Burmistrz. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.
 2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania mieszkańców dla wyboru przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu podaje się do wiadomości mieszkańców  co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

§ 19

 1. Dla dokonania ważnego wyboru  przewodniczącego Zarządu i członów Zarządu na Zebraniu Mieszkańców wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla.
 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 30 minutach
 3. Z Zebrania Mieszkańców, na którym przeprowadza się wybory należy sporządzić listę obecności z adresami i podpisami uczestników Zebrania uprawnionych do głosowania. 

§ 20

 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.
 2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Przewodniczącego Zarządu lub członka Zarządu.
 3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
  1. przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzenia wyborów
  2. przyjęcie zgłoszeń kandydatów
  3. przeprowadzenie tajnego głosowania
  4. ustalenie wyników głosowania i wyborów
  5. ogłoszenie wyników wyborów
  6. sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, protokół podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy członkowie komisji wyborczej

§ 21

 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie.
 2. Liczba kandydatów na Przewodniczącego Zarządu i poszczególnych członków Zarządu  jest nieograniczona. Liczba zgłoszeń na kandydatów może być zamknięta dopiero na mocy uchwały zebrania wyborczego.
 3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 4. Przy równej liczbie głosów wymagane jest odrębne głosowanie co do spornych mandatów.
 5. Głosowanie na Przewodniczącego Zarządu i członka Zarządu osiedla odbywa się  osobiście.

§ 22

 1. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Urzędu Miejskiego.
 2. Wzór karty do głosowania ustala Burmistrz. Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania umieszczane są w porządku alfabetycznym.
 3. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

 

ROZDZIAŁ VI

ODWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

I CZŁONKÓW ZARZĄDU OSIEDLA

 

§ 23

 1. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu stanowi wyłączną kompetencję Zebrania Mieszkańców.
 2. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Mieszkańców w celu ewentualnego odwołania Przewodniczącego Zarządu bądź Zarządu „w całości” albo poszczególnych członków Zarządu podejmuje Burmistrz, ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.
 3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Miejskiej.
 4. O odwołanie mogą występować:
  1. Rada Miejska bądź Burmistrz
  2. mieszkańcy Osiedla, których wniosek uzyska podpis 1/10 mieszkańców posiadających prawo wyborcze
 5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskowi który nie zawiera uzasadnienia Rada Miejska nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski:
  1. stawiające zarzuty nie wywiązywania się z obowiązków statutowych
  2. stawiające zarzuty nie respektowanie uchwał Zebrania Mieszkańców
  3. wskazując na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej
 6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwionych przyczyn.
 7. Zebranie mieszkańców obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanych.
 8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje „Komisję odwoławczą”, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
 9. Wyniki uchwały zebrania odwoławczego podaje się do wiadomości mieszkańców Osiedla.
 10. Przewodniczący Zarządu może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji.
 11. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania urzędu przez Przewodniczącego Zarządu jest równoznaczne z zarządzeniem przez Burmistrza wyborów uzupełniających, przy zastosowaniu przepisu § 18 niniejszego statutu. Do tego czasu rolę przewodniczącego Zarządu pełni jego zastępca wybrany przez Zarząd.

  

ROZDZIAŁ VII

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 24

 1. Gospodarkę finansową Osiedla określa Statut Gminy.
 2. Środki finansowe Osiedla przeznacza się wyłącznie na działalność statutową.
 3. Dochody Osiedla tworzą :
  1. udział w budżecie Gminy
  2. przychody własne Osiedla pochodzące z najmu i dzierżawy lokali i z organizowanych imprez
  3. dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych
  4. saldo środków z roku ubiegłego
 4. Obsługę finansowo – księgową organów Osiedla zapewnia Burmistrz przy pomocy Urzędu Miejskiego.

  

ROZDZIAŁ VIII

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW OSIEDLA

 

§ 25

 1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywania zadań.
 2. Działalność finansową Osiedla nadzoruje Skarbnik Miasta.
 3. Burmistrz zobowiązany jest dbać, aby mienie Osiedla nie było narażone na szkody i uszczuplania.
 4. Burmistrz i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo uzyskania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania Osiedla. Mogą oni ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organów Osiedla.
 5. Burmistrz i podporządkowane gminie jednostki organizacyjne powinny uwzględnić uchwały i opinie organów Osiedla. Na skierowane do nich wnioski i pytania udzielać odpowiedzi bez zbędnej zwłoki. W razie zajęcia odmiennego stanowiska przedstawić je wraz z uzasadnieniem.
 6. Burmistrz, jeśli uzna uchwały osiedla za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem, powinien wstrzymać ich realizację.
 7. Organy Osiedla mogą wnieść sprzeciw do Burmistrza na postępowanie sprzeczne z pkt. 5 gdy narusza ono istotne interesy mieszkańców.
 8. Burmistrz badając sprzeciw:
  1. uznaje jego zasadność
  2. w razie nie uwzględnienia sprzeciwu podejmuje decyzję o wstrzymaniu rozstrzygnięcia określonego w pkt. 5 i 6 i wnosi sprawę pod obrady Rady Miejskiej, której uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 26

 1. Siedzibę Zarządu Osiedla oraz warunki niezbędne do jego funkcjonowania zapewnia Burmistrz.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie postanowienia statutu gminy, ustawy o samorządzie gminnym.
 3. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska.
 4. Postanowienia statutu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

  


 

UCHWAŁA NR III/38/2018

RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej Gminy Kuźnia Raciborska
Osiedle „Stara Kuźnia”

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 26 ust. 3 Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Kuźnia Raciborska Osiedle „Stara Kuźnia” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19.09.2003 w sprawie uchwalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Kuźnia Raciborska Osiedle „Stara Kuźnia” (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 95, poz. 2534 z dnia 28.10.2003 r.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Jednostki Pomocniczej Gminy Kuźnia Raciborska Osiedle „Stara Kuźnia”, którego treść stanowi załącznik do Uchwały Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19.09.2003 w sprawie uchwalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Kuźnia Raciborska Osiedle „Stara Kuźnia”, w § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kadencja Przewodniczącego i Zarządu trwa 5 lat i rozpoczyna się od 1 marca roku następującego po roku, w którym przeprowadzono wybory organów Gminy, przy czym wybór na nową kadencję ma być dokonany w ostatnich trzech miesiącach przed upływem kadencji Przewodniczącego i Zarządu.”.

§ 2. Kadencja Przewodniczącego i Zarządu, wybranych w 2019 roku, liczy się od dnia wyboru do dnia 1 marca 2024 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Kasprzyk

Aktualności

 O NAS           STATUT           AKTUALNOŚCI          INICJATYWY          RELACJE


 

2 lutego 2020

Bal ze Starą Kuźnią za nami. Było wspaniale. Pyszne jedzenie - Restauracja Nad Rudą, pyszny i piękny tort - Piekarnia Cukiernia Rynek, świetna muzyka - Dj Mateusz Bater Maślanka i przede wszystkim wspaniali goście.
Dziękujemy i do zobaczenia w przyszłym karnawale!

   


 

26 stycznia 2020

W piątek 24.01 br. odbył się I Comber Sołectw Gminy Kuźnia Raciborska. Kuźniański MOKSiR gościł sołtysów oraz członków rad poszczególnych sołectw naszej gminy. Spotkanie zorganizowane w godzinach popołudniowych miało na celu wspólne poznanie się i wymianę doświadczeń dotyczących codziennej pracy na rzecz sołectw i całej gminy. Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była przewodnicząca Zarządu Osiedla Stara Kuźnia - Maria Wyszomierska. Gospodarzami spotkania były Osiedle Stara Kuźnia wraz z Osiedlem nr 1, dlatego też Comber poprowadzili wspólnie Maria Wyszomierska i Jacek Gąska - przewodniczący Zarządu Osiedla nr 1. Na stołach pojawiły się przysmaki z wszystkich sołectw, a dzięki sołtys Turza Marcelinie Waśniowskiej artystycznie wzbogacili spotkanie Piotr Scholz i Eugeniusz Loska. Ponieważ pomysł corocznych spotkań spotkał się z ogólną aprobatą, Comber będzie miał swoją kontynuację we wzajemnej współpracy sołectw i kolejnym spotkaniu. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję zobaczyć wystawę konkursową Lokalne Piękno, która ciągle gości w sali MOKSiR-u i przedstawia w fotografii piękno gminy Kuźnia Raciborska. Przyszłorocznym gospodarzem Combra zostało sołectwo Budziska.

    

 


 

2 stycznia 2020

Zarząd Osiedla Stara Kuźnia serdecznie zaprasza na zabawę karnawałową, która odbędzie się 1 lutego 2020 r. o godz. 20:00 w Restauracji Nad Rudą. Zaproszenia w cenie 140zł od pary do nabycia w Sklepie Wielobranżowym Tim (ul. Klasztorna 3, Kuźnia Raciborska) oraz u Przewodniczącej Zarządu.

 


 

15 grudnia 2019

Z CYKLU PRZEDŚWIĄTECZNIE

Podczas Jarmarku Świątecznego w Kuźni Raciborskiej, przed rozświetleniem choinki przez Druhów z OSP Kuźnia, rozdawaliśmy mufinki i zimne ognie. Przekazaliśmy z ramienia Zarządu, wykonane przez Sonię, starokuźniańskie rękodzieło w postaci Misia Colargola, które zasiliło prowadzoną podczas jarmarku licytację na rzecz leczenia małej mieszkanki Kuźni Raciborskiej.

   

   

  


 

12 grudnia 2019

Z CYKLU PRZEDŚWIĄTECZNIE

Honorując wkład Druhów OSP Kuźnia Raciborska w utrzymanie bezpieczeństwa, stałą gotowość do niesienia pomocy oraz ceniąc ich dbałość o zabytkowy dwukonny wóz strażacki, sfinansowaliśmy iluminację tego pojazdu. Druhowie dziękujemy w imieniu lokalnej społeczności za Waszą służbę i mamy nadzieję, że ta iluminacja ucieszy oczy wszystkich mieszkańcow naszej gminy oraz przejezdnych. Pozdrawiamy

 

 


 

11 grudnia 2019

Z CYKLU PRZEDŚWIĄTECZNIE

Oświetliliśmy dla Was ul. Kozielską :)

  

 


 

5 grudnia 2019

Z CYKLU PRZEDŚWIĄTECZNIE

Dzisiaj oświetliliśmy dla Was ul. Raciborską :)

  

 


 

15 października 2019

21 października 2019 r. o godz. 17:00 MOKSiR w Kuźni Raciborskiej zaprasza w ramach Kuźniańskiej Jesieni Kulturalnej na wystawę fotografii, która jest owocem I Edycji Konkursu Fotograficznego LOKALNE PIĘKNO. Konkurs został zainicjowany przez Zarząd Osiedla Stara Kuźnia przy pełnym wsparciu i aprobacie Urzędu Miasta Kuźnia Raciborska.

Udział mógł wziąć każdy, kto wykonał fotografię na terenie gminy w terminie od 11 lipca do 12 września 2019 r.

Dzięki Kuźni Kultury prace uczestników mogą teraz ujrzeć światło dzienne w wydaniu, w jakim ujrzeli je jurorzy.

Nadesłano 59 fotografii konkursowych przez uczestników z naszej gminy, Nędzy, Sierakowic i Dąbrowy Górniczej.

Zdjęcia przedstawiają Kuźnię Raciborską, Turze, Rudy, Rudę Kozielską, , Budziska, Rudę oraz Siedliska.

Teraz widzowie wystawy będą mogli osobiście przekonać się, które prace najpiękniej odzwierciedlają nasze otoczenie.

Uczestnicy, którzy nie zdołali do tej pory odebrać swojego kubka z nadrukiem nadesłanej na konkurs fotografii, będą mogli odebrać go podczas otwarcia wystawy, a potem do 25 października 2019 r., w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, pokój nr 3, Referat Edukacji, Sportu i Promocji. Po tym terminie nieodebrane kubki, zgodnie z ideą konkursu, będą wykorzystane do promowania gminy.

Zapraszamy wszystkich na otwarcie wystawy fotografii LOKALNE PIĘKNO, która zaskoczy Was siłą swojego przekazu.

21 października 2019 r. godz. 17:00 MOKSiR Kuźnia Raciborska - tu zobaczysz piękno, które Cię otacza.

 


 

3 października 2019

I piknik w Kuźni Raciborskiej pt. "Dzień Ziemniaka" za nami.

W minioną sobotę podczas "Dnia Ziemniaka", a tak naprawdę rozpoczętej już w piątek w kuźniańskiej szkole prawdziwie ziemniaczanej dwudniowej fety, każdy uczestnik pikniku miał możliwość posadzenia jedynego w swoim rodzaju personalizowanego... krokusa. Dzień Ziemniaka, który przygotował dla mieszkańców Zarząd Osiedla Stara Kuźnia okazał się być doskonałym sposobem na zacieśnienie lokalnych więzi. Prócz ziemniaczanych przysmaków, rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego, muzyki i śpiewu, posadzono 1000 krokusów, by już na wiosnę cieszyły oko i zachęcały do spacerów. Teraz na górce każdy krokus ma znane tylko sobie i sadzącej osobie żeńskie bądź męskie imię. Powstał swoisty krokusowy spis imion, który wzejdzie na wiosnę.

Miejsce gdzie Zarząd Osiedla zorganizował imprezę nie jest przypadkowe. To właśnie w nim Zarząd czyni starania by powstał park. Prawdziwe miejsce spotkań, tak bardzo potrzebne mieszkańcom Kuźni.

Zarząd Osiedla Stara Kuźnia dziękuje wszystkim sponsorom za szczodre serca.

Pełna fotorelacja z Dnia Ziemniaka została zamieszczona TUTAJ

   

   

   

 


 

23 września 2019

I Edycja Konkursu Fotograficznego „Lokalne Piękno” rozstrzygnięta.

21 września 2019 r. w Kuźni Raciborskiej podczas pikniku rodzinnego „Dzień Ziemniaka” ogłoszono wyniki konkursu fotograficznego „Lokalne Piękno”.

1 miejsce zajął Łukasz Glenc i otrzymał nagrodę rzeczową w postaci roweru górskiego.

2 miejsce zajął Jakub Śpiewak i otrzymał nagrodę rzeczową w postaci namiotu.

3 miejsce zajęła Anna Wawrzynek i otrzymała nagrodę rzeczową w postaci aparatu Polaroid Snap.

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni nagrodą za udział w postaci pamiątkowego kubka z nadrukiem nadesłanej przez siebie pracy.

Wystawa wszystkich konkursowych prac w MOKSiR Kuźnia Raciborska pod koniec października.

Komisja Konkursowa składająca się z jedenastu członków dokonała oceny prac. Stwierdzono zgłoszenie 59 prac do konkursu. Wszystkie prace spełniły wymagania regulaminu konkursowego. Komisja w swoich ocenach poza obiektywnymi kryteriami co do zgodności tematycznej, jakości i estetyki prac, wzięła również pod uwagę indywidualność spojrzenia autorów oraz artyzm wykonanych fotografii. Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy prac wyłoniono laureatów. Podczas pikniku z ramienia organizatorów zwycięzców nagrodzili Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Paweł Macha i Przewodnicząca Zarządu Osiedla Stara Kuźnia Maria Wyszomierska.

Do 25 października 2019 r. wszyscy uczestnicy, którzy nie odebrali kubka ze swoim zdjęciem, mogą to uczynić w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, pokój nr 3 Referat Edukacji, Sportu i Promocji. Po tym terminie nieodebrane kubki, zgodnie z ideą konkursu, będą wykorzystane do promowania gminy.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom i gratulujemy wspaniałych prac. Mamy nadzieję, że kawa lub herbata w jesienne wieczory będzie Wam wyjątkowo smakowała, gdy spojrzycie na kubek z uwiecznionym przez was lokalnym pięknem naszej gminy.

   

   

  


 

7 września 2019

DZIEŃ ZIEMNIAKA 21 września godz. 16:00, ul. Topolowa – miejsce, w którym może powstać PARK.

Zapraszamy serdecznie wszystkich mieszkańców gminy!

Ziemniaczany dzień, ogłaszamy wiadomości. Doskonały moment na relaks i pyszności.

W programie:

 • Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego LOKALNE PIĘKNO – każdy uczestnik otrzyma swoją niepowtarzalną nagrodę ściśle związaną z pracą, którą nadesłał na konkurs. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone rowerem, namiotem i aparatem fotograficznym.
 • Ziemniaczane przysmaki i nie tylko.
 • Muzyka i śpiew przy gitarze i akordeonie.
 • Dmuchana zjeżdżalnia dla najmłodszych.
 • Grill obsługiwany przez Starokuźniańskich Grillmasterów.
 • Tradycyjne Starokuźniańskie przysmaki: Smalec Soni, Bochen Elwiry i Łukasza.
 • Fantastyczna piknikowa atmosfera jak ostatnio.

Do ziemniaczenia!

 


 

3 września 2019

Wspaniała atmosfera i zdrowa rywalizacja podczas XXI Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Oczywiście nie zabrakło reprezentantów Zarządu Osiedla SK: Magdalena Kudla, Sabina Urbaniec i Arkadiusz Targowski.

 


 

29 sierpnia 2019

DO 12 WRZEŚNIA 2019 wysyłając jedno zdjęcie można zdobyć atrakcyjne nagrody.

Dla wracających z wakacji przedłużamy konkurs fotograficzny „Lokalne piękno”, organizowany przez Zarząd Osiedla Stara Kuźnia i Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej.

Zachęcamy do pobrania i wypełnienia formularzy zgłoszeniowych oraz do zapoznania się z regulaminem:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU

Dostarczanie prac i zgłoszeń: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

lub osobiście do Referatu Edukacji, Sportu i Promocji UM Kuźnia Raciborska pokój nr 3.

Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami w postaci roweru, namiotu i aparatu. Uczestnikami mogą być zarówno dzieci, jak i dorośli.

Warunkiem udziału jest wykonanie tylko jednego zdjęcia, przesłanie pracy konkursowej i wypełnionego zgłoszenia na jeden z powyżej podanych adresów.

Konkurs obejmuje trzy kategorie zdjęć: pejzaż, przyroda, zabytki i historyczne miejsca.  

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21.09.2019r. podczas „Dnia Ziemniaka”.

Życzymy udanych zdjęć i dużo satysfakcji z utrwalania lokalnego piękna.

 


 

11 lipca 2019

Zarząd Osiedla Stara Kuźnia serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w I Edycji konkursu fotograficznego „Lokalne piękno”, który współorganizuje z Urzędem Miejskim w Kuźni Raciborskiej. Konkurs obejmuje trzy kategorie zdjęć: pejzaż, przyroda, zabytki i historyczne miejsca. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami rzeczowymi w postaci roweru, namiotu i aparatu fotograficznego. Uczestnikami mogą być dorośli i dzieci. Warunkiem jest przesłanie skanu zgłoszenia bądź dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. Szczegóły i regulamin znajdują się na stronach internetowych www.kuzniaraciborska.pl, www.facebook.com/osiedlestarakuznia oraz na plakatach.

Adresy do dostarczania prac i zgłoszeń to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. oraz osobiście do Referatu Edukacji, Sportu i Promocji UM Kuźnia Raciborska pokój nr 3.

Zachęcamy do pobrania i wypełnienia formularzy zgłoszeniowych oraz do zapoznania się z regulaminem:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

REGULAMIN KONKURSU

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 21.09.2019r. podczas „Dnia Ziemniaka”.

Życzymy udanych zdjęć i dużo satysfakcji z utrwalania lokalnego piękna.

 


 

17 czerwca 2019

Kolejna edycja cudownych Pływadeł za nami. Nie zabrakło reprezentantów naszego Osiedla, o czym możecie przekonać się zerkając do galerii.

01 02 03 04

05 06 07 08

09 10 11

 


 

1 czerwca 2019

W tym roku po raz pierwszy wspólnymi siłami wraz z Osiedlem nr 1 oraz MOKSiR przygotowaliśmy Dzień Dziecka.

 

 


 

13 kwietnia 2019

Zgadnijcie kto do nas zawitał!  KLIKNIJ TUTAJ

W tym roku zainicjowaliśmy nową kuźniańską tradycję, a mianowicie przygotowywania Wielkanocnych Zająców.

P.S. Podziękowania dla p. Romana Wiencierza

     

  

 


 

8 kwietnia 2019

W sobotę odbył się IV Kuźniański Półmaraton Leśny. Zawodnicy mieli do pokonania 21km. Chwilę wcześniej na trasę wyruszyli uczestnicy drugiej edycji 10-kilometrowego marszu nordic walking "Dyszka z kija". Nie zabrakło reprezentacji naszej ekipy - w biegu udział wziął Arek Targowski, a w marszu Magda Kudla i Sabina Urbaniec, która zdobyła brązowy medal. Serdecznie gratulujemy!

     

     

 

Jednostka Pomocnicza - Osiedle Stara Kuźnia

 O NAS           STATUT           AKTUALNOŚCI          INICJATYWY          RELACJE


 

Twoja Kuźnia Nasza Sprawa

 

Działamy od 30 stycznia 2019 roku. Nasza jedenastka to grupa zaangażowanych społeczników, którym mocno zależy na Kuźni Raciborskiej.

Główne cele:

 • Stworzenie miejsca, które połączy aktywność społeczną, kulturalną i rekreacyjną mieszkańców Kuźni Raciborskiej.
 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 • Skracanie dystansu.
 • Inicjowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
 • Upiększanie terenów zielonych.

 

 

Kontakt

strona www : facebook.com/osiedlestarakuznia

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Rada Osiedla - kadencja 2018-2023

  Maria Wyszomierska  
  Maria Wyszomierska
Przewodnicząca Zarządu
 
Tomasz Klichta Magdalena Kudla Łukasz Ogonowski
Tomasz Klichta Magdalena Kudla Łukasz Ogonowski
Sonia Szymik Arkadiusz Targowski Sabina Urbaniec
Sonia Szymik Arkadiusz Targowski Sabina Urbaniec
Marek Wojtowicz Ilona Wróbel Katarzyna Zagola
Marek Wojtowicz Ilona Wróbel Katarzyna Zagola
  Mariusz Zamkotowicz   
  Mariusz Zamkotowicz  

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information