ED – Referat Edukacji, Sportu i Promocj

Kontakt

Mainusz Anna – Kierownik Referatu Edukacji, Sportu i Promocji 
pokój nr 6, tel. 32-419-14-17 w.142
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Elwira Kalicińska - podinspektor w Referacie Edukacji, Sportu i Promocji 
pokój nr 6, tel. 32-419-14-17 w.142
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kretek Franciszek- Kierowca Autobusu

Punkt Informacji Turystycznej


Zabytkowa Stacja Kolejki Wąskotorowej 
tel. +48 500-282-732
e-mail: kuznia@silesia.travel

Punkt czynny w godzinach pracy Kolejki Wąskotorowej - www.kolejkarudy.pl 

Zadania i kompetencje Referatu Edukacji, Sportu i Promocji

Do zadań Referatu Edukacji, Sportu i Promocji należą sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru i koordynacji działań placówek oświatowych, prowadzeniem działań promocyjnych oraz koordynowaniem współpracy między jednostkami w zakresie kultury, sportu i rekreacji, a w szczególności:

1.1. Opracowywanie projektu sieci i granic obwodów publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę.

1.2. Prowadzenie postępowania administracyjnego wobec rodziców tych dzieci, które nie realizują obowiązku szkolnego.

1.3. Podejmowanie decyzji w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w szkołach lub przedszkolach z powodu epidemii, chorób, klęsk żywiołowych lub niekorzystnych warunków atmosferycznych.

1.4. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkół i przed-szkoli, warunkami i bezpieczeństwem pracy.

1.5. Kontrolowanie obiektów oświatowych z zakresie zabezpieczenia realizacji zadań edukacyjnych.

1.6. Bieżąca współpraca z:

·          SANEPID-em w zakresie zachowania właściwych warunków sanitarno-higienicznych w gminnych jednostkach oświatowych,

·          MOPS-em w zakresie dożywiania i innych form pomocy dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

·          MEN w zakresie realizacji programów rządowych,

·          OKE w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty.

1.7. Analiza prawidłowości naliczania subwencji oświatowej.

1.8. Organizowanie dowozu uczniów do szkół i opieki w czasie przewozu do szkoły.

1.9. Organizacja i obsługa stanowiska kierowcy autobusu szkolnego i utrzymywanie taboru.

1.10. Sporządzanie analiz i sprawozdań statystycznych o stanie, potrzebach i ruchu kadrowym nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.

1.11. Wykonywanie zaleceń kuratorium wynikających z nadzoru pedagogicznego.

1.12. Opracowywanie regulaminu konkursu i powoływanie komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli.

1.13. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dotyczącym ubiegania się nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1.14. Przedstawianie opinii w sprawie powoływania wicedyrektora.

1.15. Podejmowanie decyzji w sprawie uchwał rady pedagogicznej wstrzymanych przez dyrektora jednostki.

1.16. Wnioskowanie o przyznanie nagród dyrektorom i nauczycielom.

1.17. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego na wniosek rady pedagogicznej o odwołanie dyrektora.

1.18. Załatwianie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem, likwidacją szkoły i przedszkola.

1.19. Przekazywanie do szkół informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego ze środków publicznych dla dzieci i młodzieży.

1.20. Wykonywanie czynności administracyjno-technicznych dotyczących procedur przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

1.21. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spraw związanych z nadawaniem tym szkołom uprawnień szkoły publicznej.

1.22. Określanie szczegółowych zasad i przedkładanie propozycji w zakresie wysokości dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli.

1.23. Załatwianie spraw związanych z nadaniem imienia szkole.

1.24. Załatwianie spraw związanych z zatwierdzaniem arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli.

1.25. Przygotowywanie projektów regulaminów w sprawie wynagradzania nauczycieli.

1.26. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach regulowanych przez organ stanowiący gminy.

1.27. Opracowywanie zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

1.28. Dokonywanie wspólnie z kuratorium oceny pracy dyrektora.

1.29. Opracowywanie zasad udzielania zniżek oraz zwalnianie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.

1.30. Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów szkół i przedszkoli.

1.31. Przedkładanie propozycji opłat za świadczenia w szkołach i przedszkolach.

1.32. Kontrolowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy.

1.33. Współpraca z nauczycielskimi związkami zawodowymi w zakresie ustalonym przepisami.

1.34. Koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

1.35. Współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się wspieraniem inicjatyw edukacyjnych.

1.36. Podejmowanie inicjatyw w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań oświatowych.

1.37. Podejmowanie działań dla zapewnienia odpowiednich środków na remonty i inwestycje w gminnych obiektach oświatowych.

1.38. Tworzenie warunków organizacyjno-prawnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej, współpraca z Radą Sportu.

1.39. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

1.40. Organizacja spotkań Burmistrza Miasta z delegacjami, stowarzyszeniami i grupami zorganizowanymi.

1.41. Przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.

1.42. Przekazywanie danych do Systemu informacji Oświatowej.

1.43. Udzielanie upoważnień dostępowych do bazy danych SIO dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

1.44. Przygotowywanie kryteriów i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę.

 

1.45. Przeprowadzanie analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information