Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

Kontakt


Serafin Aleksander - Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
pokój nr 19, tel. 32/419-1417 w.105, fax 32/419 1432,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zadania Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych zajmuje się sprawami związanymi z ochroną informacji niejawnych, a w szczególności:

9.1.  Zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.

9.2.  Zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne.

9.3.  Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka.

9.4.  Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych

informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów.

9.5.  Opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji kierownika jednostki organizacyjnej, planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji.

9.6.  Prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych.

9.7.  Prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających.

9.8.  Prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto.

9.9.  Przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1 danych, o których mowa w art. 73 ust. 2, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa, lub wobec których podjęto decyzje o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8.

 

1.        Zadania Referatu Edukacji, Sportu i Promocji

Do zadań Referatu Edukacji, Sportu i Promocji należą sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru i koordynacji działań placówek oświatowych, prowadzeniem działań promocyjnych oraz koordynowaniem współpracy między jednostkami w zakresie kultury, sportu i rekreacji, a w szczególności:

1.1. Opracowywanie projektu sieci i granic obwodów publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę.

1.2. Prowadzenie postępowania administracyjnego wobec rodziców tych dzieci, które nie realizują obowiązku szkolnego.

1.3. Podejmowanie decyzji w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w szkołach lub przedszkolach z powodu epidemii, chorób, klęsk żywiołowych lub niekorzystnych warunków atmosferycznych.

1.4. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkół i przed-szkoli, warunkami i bezpieczeństwem pracy.

1.5. Kontrolowanie obiektów oświatowych z zakresie zabezpieczenia realizacji zadań edukacyjnych.

1.6. Bieżąca współpraca z:

·          SANEPID-em w zakresie zachowania właściwych warunków sanitarno-higienicznych w gminnych jednostkach oświatowych,

·          MOPS-em w zakresie dożywiania i innych form pomocy dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

·          MEN w zakresie realizacji programów rządowych,

·          OKE w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty.

1.7. Analiza prawidłowości naliczania subwencji oświatowej.

1.8. Organizowanie dowozu uczniów do szkół i opieki w czasie przewozu do szkoły.

1.9. Organizacja i obsługa stanowiska kierowcy autobusu szkolnego i utrzymywanie taboru.

1.10. Sporządzanie analiz i sprawozdań statystycznych o stanie, potrzebach i ruchu kadrowym nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.

1.11. Wykonywanie zaleceń kuratorium wynikających z nadzoru pedagogicznego.

1.12. Opracowywanie regulaminu konkursu i powoływanie komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli.

1.13. Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem egzaminacyjnym dotyczącym ubiegania się nauczycieli o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

1.14. Przedstawianie opinii w sprawie powoływania wicedyrektora.

1.15. Podejmowanie decyzji w sprawie uchwał rady pedagogicznej wstrzymanych przez dyrektora jednostki.

1.16. Wnioskowanie o przyznanie nagród dyrektorom i nauczycielom.

1.17. Prowadzenie postępowania wyjaśniającego na wniosek rady pedagogicznej o odwołanie dyrektora.

1.18. Załatwianie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem, likwidacją szkoły i przedszkola.

1.19. Przekazywanie do szkół informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego ze środków publicznych dla dzieci i młodzieży.

1.20. Wykonywanie czynności administracyjno-technicznych dotyczących procedur przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

1.21. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz spraw związanych z nadawaniem tym szkołom uprawnień szkoły publicznej.

1.22. Określanie szczegółowych zasad i przedkładanie propozycji w zakresie wysokości dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli.

1.23. Załatwianie spraw związanych z nadaniem imienia szkole.

1.24. Załatwianie spraw związanych z zatwierdzaniem arkusza organizacyjnego szkół i przedszkoli.

1.25. Przygotowywanie projektów regulaminów w sprawie wynagradzania nauczycieli.

1.26. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach regulowanych przez organ stanowiący gminy.

1.27. Opracowywanie zasad i planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

1.28. Dokonywanie wspólnie z kuratorium oceny pracy dyrektora.

1.29. Opracowywanie zasad udzielania zniżek oraz zwalnianie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.

1.30. Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektorów szkół i przedszkoli.

1.31. Przedkładanie propozycji opłat za świadczenia w szkołach i przedszkolach.

1.32. Kontrolowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie gminy.

1.33. Współpraca z nauczycielskimi związkami zawodowymi w zakresie ustalonym przepisami.

1.34. Koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

1.35. Współdziałanie ze stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się wspieraniem inicjatyw edukacyjnych.

1.36. Podejmowanie inicjatyw w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań oświatowych.

1.37. Podejmowanie działań dla zapewnienia odpowiednich środków na remonty i inwestycje w gminnych obiektach oświatowych.

1.38. Tworzenie warunków organizacyjno-prawnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej, współpraca z Radą Sportu.

1.39. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.

1.40. Organizacja spotkań Burmistrza Miasta z delegacjami, stowarzyszeniami i grupami zorganizowanymi.

1.41. Przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.

1.42. Przekazywanie danych do Systemu informacji Oświatowej.

1.43. Udzielanie upoważnień dostępowych do bazy danych SIO dla dyrektorów szkół i przedszkoli.

1.44. Przygotowywanie kryteriów i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i klas pierwszych szkół prowadzonych przez Gminę.

1.45. Przeprowadzanie analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.

 

2.        Zadania Inspektora Ochrony Danych  

Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim, a w szczególności:

2.1. Dostosowanie wewnętrznych procedur dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej do wymogów określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2.2. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia.

2.3. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

 

 

 

V.            Zasady i tryb funkcjonowania Urzędu Miejskiego

 

§ 17

Pracownicy Urzędu Miejskiego są odpowiedzialni za wykonywanie swoich zadań przed bezpośrednim przełożonym.

 

§ 18

Szczegółowe obowiązki, kompetencje i odpowiedzialność pracowników określają zakresy czynności.

 

§ 19

Zasady i tryb postępowania ze sprawami wniesionymi do Urzędu Miejskiego regulują szczegółowe przepisy dotyczące prowadzenia określonych spraw oraz:

1.        Kodeks Postępowania Administracyjnego

2.        Instrukcja Kancelaryjna

 

§ 20

Organizację i porządek w procesie pracy, oraz związane z tym prawa i obowiązki pracowników określa Regulamin Pracy Pracowników Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.

 

 

VI.                Tryb przyjmowania interesantów oraz załatwiania skarg i wniosków

 

§ 21

Szczegółowe godziny pracy Urzędu Miejskiego i godziny przyjęć interesantów przez Burmistrza i pozostałych pracowników Urzędu Miejskiego określa Regulamin Pracy Pracowników Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej.  

 

§ 22

Osoba przyjmująca interesantów w ramach skarg i wniosków sporządza protokół przyjęcia, zawierający:

-         datę przyjęcia,

-         imię, nazwisko i adres składającego wniosek lub skargę,

-         zwięzłe określenie sprawy,

-         adresata skargi,

-         imię i nazwisko przyjmującego,

-         podpis składającego.

Niezwłocznie po przyjęciu strony osoba przyjmująca zgłasza skargę lub wniosek do zaewidencjonowania w rejestrze skarg i wniosków.

 

§ 23

Skargi i wnioski przyjęte do protokołu ewidencjonowane są w rejestrze skarg i wniosków prowadzonego przez wyznaczonego pracownika Referatu Organizacyjnego.

 

§ 24

Urząd Miejski stosuje typowe rejestry skarg i wniosków oznaczając poszczególne rodzaje spraw symbolami: S – skarga, W – wniosek.

 

 § 25

1.         Skargi i wnioski rozpatrują osoby wyznaczone przez Burmistrza do ich rozpatrzenia.

2.         Skargi i wnioski adresowane do Rady Miejskiej niezwłocznie po zaewidencjonowaniu przekazywane są Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

3.         Skargi i wnioski adresowane do innych instytucji administracji samorządowej lub państwowej niezwłocznie są przekazywane do właściwego adresata, o czym informuje się wnioskodawcę.

§ 26

Przyjmowanie, rozpatrywanie, załatwianie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje wyznaczony pracownik Referatu Organizacyjnego, który:

-          czuwa nad terminowym rozpatrywaniem skarg i wniosków oraz udzielaniem odpowiedzi,

-          udziela interesantom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwiania spraw, kieruje interesanta do właściwego referatu lub organizuje przyjęcie interesantów przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza,

-          opracowuje dla potrzeb Rady Miejskiej i Burmistrza okresowe analizy rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

 

 

VII.                 Zakres upoważnień udzielonych pracownikom do załatwienia spraw

 

§ 27

Pisma i decyzje wychodzące z Urzędu Miejskiego podpisuje Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona.

 

§ 28

Uprawnienia i obowiązki radcy prawnego w zakresie obsługi prawnej określają przepisy szczegółowe dot. radców prawnych.

 

VIII.         Działalność kontrolna w Urzędzie Miejskim

 

§ 29

1.        Burmistrz sprawuje ogólny nadzór nad skutecznością działania systemu kontroli wewnętrz­nej.

2.        Do osobistej decyzji Burmistrza należy zakres podejmowanych działań odpowiadających na nieprawidłowości ujawnione w czasie kontroli wewnętrznej.

 

 

§ 30

Celem kontroli wewnętrznej jest badanie prawidłowości realizacji zadań i efektywności działa­nia.

 

§ 31

Do zadań kontroli wewnętrznej należy:

1.        Badanie zgodności kontrolowanego postępowania z obowiązującymi przepisami prawa.

2.        Badanie efektywności działania i realizacji zadań wynikających z planu rozwoju i budżetu gminy.

3.        Ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości jak też ustalenie osób odpowiedzialnych za owe nieprawidłowości.

4.        Wskazywanie sposobów i środków umożliwiających likwidację stwierdzonych nieprawidłowości.

5.        Zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności Urzędu Miejskiego.

6.        Inicjowanie kierunków prawidłowego działania Urzędu Miejskiego.

 

§ 32

 

Dla zapewnienia skuteczności działania kontroli wewnętrznej należy w szczególności:

1.        Ustalić zakres i rodzaj decyzji, do których podejmowania uprawnieni są poszczególni pracownicy.

2.        Wprowadzić należyty system obiegu dokumentacji i jej ewidencji.

3.        Sprawdzić stan składników majątkowych i ich zabezpieczenie.

 

§ 33

Kontroli sprawowanej przez Urząd Miejski podlegają wszystkie referaty oraz samodzielne stanowiska.

 

 

 

 

§ 34

Ustala się następujące rodzaje kontroli wewnętrznej:

1.        Wstępna - obejmująca badania zamierzonych decyzji i czynności przed ich dokonaniem oraz projektów umów, porozumień i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań.

2.        Bieżąca - obejmująca czynności i operacje w toku wykonywania oraz prawidłowość zabezpieczenia składników majątkowych.

3.        Powykonawcza, obejmująca badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.

 

§ 35

Czynności związane z przeprowadzaniem kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych zadań wykonują:

1.        Skarbnik Miasta – w zakresie finansowo – księgowym.

2.        Sekretarz Miasta – w pozostałym zakresie.

 

§ 36

1.        Z kontroli bieżącej i powykonawczej kontrolujący sporządza protokół lub inny dokument (notatka służbowa).

2.        W razie ujawnienia nieprawidłowości kontrolujący obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Burmistrza o tym fakcie, jak również zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód nieprawidłowości.

 

§ 37

Protokół z kontroli powinien zawierać:

-          nazwę jednostki kontrolowanej lub nazwę stanowiska,

-          imię i nazwisko, stanowisko kontrolowanego,

-          datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

-          określenie przedmiotu kontroli,

-          ustalenia wyników kontroli,

-          wyszczególnienie załączników,

-          miejsce i datę sporządzenia protokołu,

-          podpisy kontrolującego i kontrolowanego.

 

§ 38

Na podstawie protokołów z kontroli, kontrolujący opracowuje projekt wystąpienia pokontrolnego, które winno zawierać:

-          opis stwierdzonych nieprawidłowości,

-          konkretne zalecenia,

-          termin wykonania zaleceń i powiadomienia o sposobie ich realizacji.

§ 39

Wystąpienia pokontrolne akceptowane przez Burmistrza przekazywane są do kontrolowanej osoby lub jednostki kontrolowanej.

 

§ 40

Kontrolę wewnętrzną dokonują także kierownicy referatów, w ramach referatu i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy wewnątrz kierowanej przez siebie jednostki.

 

1.        Kontrola ta polega przede wszystkim na sprawdzeniu:

-         dotrzymywania terminów ustawowych w załatwianiu spraw,

-         prawidłowości prowadzenia akt,

-         realizowania powierzonych zadań.

2.        Z kontroli tych kontrolujący sporządza notatki służbowe, które przechowuje w teczce kontroli i udostępnia do wglądu osobie odpowiedzialnej za organizację kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim.

3.        Kontrolę przeprowadza się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

§ 41

Kontrolę wewnętrzną przeprowadzają również w zakresie swojego stanowiska pracy wszyscy pracownicy.

1.        Dotyczy ona głównie:

-          zabezpieczenia mienia,

-          terminowego wykonania przekazanych im do załatwienia spraw,

-          zalegania akt sprawy na biurkach,

2.        Z kontroli tych nie sporządzają żadnej dokumentacji.

3.        Kontrola ta powinna być przeprowadzana na bieżąco.

 

§ 42

Pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych

stanowiskach urzędniczych, podlegają okresowym ocenom na zasadach określonych w ustawie o pracownikach samorządowych.

 

IX.   Postanowienia końcowe

 

§ 43

Spory kompetencyjne wymagające zmiany Regulaminu rozstrzyga Burmistrz, a pozostałe Zastępca Burmistrza, Sekretarz lub Skarbnik.

 

 

 

Piotr Nienartowicz

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Zamykając poniższe okienko, automatycznie wyrażasz zgodę na wysyłanie cookies do Twojej przeglądarki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information