EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Turzu

                                                  Kuźnia Raciborska 31.01.2024 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej częścią budynku gospodarczego, stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonej w Turzu, na k.m 5, zapisanej w KW GL1R/00037758/3, o użytku B,  oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 782/1 o pow.0,0015ha. Nieruchomość położona jest na terenie dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych opisanych działkami numer:

  1. 781 zapisanej w KW GL1R/00000503/3,
  2. 782/2 zapisanej w KW GL1R/00063005/1,

z uwagi na brak bezpośredniego dostępu  przedmiotu sprzedaży do drogi publicznej.

Właściciele nieruchomości wymienionych wyżej zgłaszają w formie pisemnej uczestnictwo w przetargu w terminie do 5.03.2024 r., na adres Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu, na tablicy ogłoszeń obok pokoju 14, w dniu 7.03.2024 r.

Cena wywoławcza 3.110,-zł(brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 320,-zł. Wadium płatne najpóźniej do dnia 5.03.2024 r.

Przetarg odbędzie się 11 marca 2024 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG, zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel. 0 32 419 14 54  i tel. 730 500 627.

BURMISTRZ
/-/ inż. Paweł Macha

Scroll to Top