POBIERZ DARMOWĄ
APLIKACJĘ NA TELEFON

Punkt informacyjny

II piętro
Urzędu Miejskiego
w Kuźni Raciborskiej

pokój Nr 16

Informacja telefoniczna:
32 4191417
wew. 131

POBIERZ DARMOWĄ APLIKACJĘ EcoHarmonogram >>>


UWAGA!

Harmonogram wywozu odpadów
od 1 stycznia 2019 roku

Pobierz harmonogram           Domy jednorodzinne         Domy wielorodzinne

 


 

Weryfikacja zgodności ilości osób faktycznie zamieszkujących posesje

 


 

NOWE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI
OD 1 MARCA 2018

 


 INFORMACJA

O TERMINIE WNOSZENIA OPŁATY ZA ŚMIECI 

PRZYPOMINA SIĘ MIESZKAŃCOM O OBOWIĄZKU UISZCZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA I KWARTAŁ 2019r., W TERMINIE DO DNIA 15.03.2019r.

OPŁATĘ NALEŻY UISZCZAĆ NA INDYWIDUALNY RACHUNEK BANKOWY, KTÓREGO NUMER PODANY ZOSTAŁ MIESZKAŃCOM W PRZESYŁANYCH PISMACH ALBO W KASIE URZĘDU, U SOŁTYSÓW, NA POCZCIE LUB W DOWOLNIE WYBRANYM BANKU.


 

UWAGA MIESZKAŃCY!

SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2018

Pobierz ulotkę>>>


UWAGA! PRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI

______________________________________________________________________________

UWAGA! PRZYPOMNIENIE O OPRÓŻNIANIU SZAMB

_________________________________________________________________________________________ 

UWAGA!!! NOWY WZÓR DEKLARACJI "ŚMIECIOWEJ" TUTAJ>>>


 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2017 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2016 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Kuźnia Raciborska za 2013 r.

_______________________________________________________________________

Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych

_______________________________________________________________________

Lista podmiotów posiadających uprawnienia do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z ternu Gminy Kuźnia Raciborska

__________________________________________________________________________________________

WYKAZ PODMIOTÓW
 KTÓRYM BURMISTRZ MIASTA KUŹNIA RACIBORSKAUDZIELIŁ POZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE  ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
 I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
NA TERENIE GMINY KUŹNIA RACIBORSKA

( aktualizacja na dzień 26.05.2014 r. )

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej,      
ul. Słowackiego 6, tel. ( 32 ) 419 14 72.

 

Adam Szweda Usługi Asenizacyjne
ul. A.Mickiewicza 25/6
44-280 Rydułtowy

 

            Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Rybnik, ul. Pod Lasem 62.

 

„STEF-MAR” s. c. Izabela i Krzysztof Stefunyn Babice, ul. Piaskowa 24,
tel. (32) 410 20 10, kom. 604347687.

           

„REMONDIS” Gliwice sp. z o.o. ul. Kaszubska 2,  tel. ( 32 ) 231 08 58.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kuźni        Raciborskiej, ul. Klasztorna 45, tel. ( 32 ) 419 11 91.

 

PHUP w Rudach - Rudolf  Klimek, ul. Rogera 13, tel. 410 30 14 (aktualnie nie wykonuje usług w tym zakresie).

 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Nędzy, ul. Nad Suminą 2.

 

Firma PUH „KAROLEK” Bożena Klimek Lubieszów, ul. Bierawska 52.

 

Firma Usługowo Handlowa „Kionka – Trans” Małgorzata Kionka,
ul. Rocha 11,  Trachy.

 

Firma Handlowo – Usługowa Ewa Wieczorek, 44-213 Książenice, ul. Powstańców 5

 

Przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy Kuźnia Raciborska,
że zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” (Uchwała Nr XXVII/302/2013
z dnia 26 marca 2013 r.), właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na pół roku
.

Jednocześnie informujemy, że funkcjonariusze z Komisariatu Policji
w Kuźni Raciborskiej przeprowadzają kontrolę realizacji tego obowiązku na poszczególnych posesjach na terenie całej Gminy. Dokumentem potwierdzającym wywóz nieczystości ciekłych jest faktura wystawiona przez jeden z wyżej wymienionych podmiotów.

 

PIERWSZA DEKLARACJA

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

JAK DOKONAĆ ZMIANY DEKLARACJI

W razie wszelkich zmian danych, będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości składa nową deklarację  wraz z wnioskiem, w którym należy podać przyczynę nastąpienia zmiany. Nie ma możliwości dokonania zmiany danych bezpośrednio na pierwotnie złożonej deklaracji.

 

14 DNI NA ZMIANĘ DEKLARACJI

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową, zmienioną deklarację wraz z wnioskiem uzasadniającym, jeśli dane zawarte w poprzednio złożonej deklaracji uległy zmianie np.  zwiększyła/ zmniejszyła się liczba mieszkańców, zmianie uległy dane właściciela itp., w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana.

Wszelkie informacje udzielane są w pokoju nr 16 w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej

numer telefonu 032 419 14 17 wew. 131

 

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Firmy i punkty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Kuźnia Raciborska:

  1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kuźni Raciborskiej
    ul. Klasztorna 45 – GPWiK
  2. TIM S.A. Rudy, ul. Kolonia Renerowska 1
  3. Przedsiębiorstwo Handlowe UNIKAT Renata Kaszta Kuźnia Raciborska, ul. Świerczewskiego 2
  4. Skup Surowców Wtórnych Jerzy Ciechanowicz Rudy, ul. Cegielska 6

 

PRZETERMINOWANE LEKI

 Apteki na terenie Gminy Kuźnia Raciborska odbierające przeterminowane leki:

  1. Apteka Kuźnia Raciborska, ul. Moniuszki 3
  2. Apteka Rudy, ul. Rogera 3
  3. Apteka Kuźnia Raciborska "Przy Biedronce" ul. Kozielska 2

 

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE

W terminie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r. zadanie w zakresie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Kuźnia Raciborska wykonuje Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Klasztorna 45

Miejsce zagospodarowania pochodzących z terenu Gminy Kuźnia Raciborska zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

                                                        w Knurowie ul. Szybowa 44

Home

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej - 2013

Piotr Nienartowicz