POBIERZ DARMOWĄ
APLIKACJĘ NA TELEFON

HomePSZOK

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W ramach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi począwszy od dnia 1 lipca 2013r. na terenie Kuźni Raciborskiej został udostępniony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK.

Do PSZOK w Kuźni Raciborskiej mogą być dostarczane odpady przez mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, zarządców nieruchomości, a także przedsiębiorców prowadzących działalność i wytwarzających odpady komunalne na terenie gminy Kuźnia Raciborska.
REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK W KUŹNI RACIBORSKIEJ

Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – PSZOK przy ul. Klasztornej 45 w Kuźni Raciborskiej.
Operatorem PSZOK jest Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej (tel. 32 414 72 38; tel. 32 419 11 91).

PSZOK jest czynny (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy), w dniach:
w każdy wtorek w godzinach od 8.00 do 16.00
w każdy czwartek w godzinach od 8.00 do 19.00

Do PSZOK w Kuźni Raciborskiej mogą być dostarczane odpady przez mieszkańców gminy Kuźnia Raciborska, właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, zarządców nieruchomości, a także przedsiębiorców prowadzących działalność i wytwarzających odpady komunalne na terenie gminy Kuźnia Raciborska.
Odpady dostarczone przez mieszkańców przyjmowane są nieodpłatnie.
Dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, zarządców nieruchomości oraz przedsiębiorców, o których mowa w punkcie 4, którzy chcą dostarczyć odpady do PSZOK obowiązuje cennik zgodny z cenami obowiązującymi na instalacji.
Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.
W PSZOK zbiera się w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier,
2) metal,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady (odpady kuchenne)
7) bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
12) odpady niekwalifikujące się do odpadów powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek,
13) odpady tekstyliów i odzieży,
14) odpady niebezpieczne,
15) zużyte opony - maksymalnie do 4 sztuk na rok od właściciela nieruchomości,
16) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 500 kg od właściciela nieruchomości.

Wymienione odpady są przyjmowane od mieszkańców bez żadnych opłat natomiast przedsiębiorcy, oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą musieli ponieść koszty unieszkodliwienia dostarczonych odpadów wg ustalonego cennika.

PSZOK stwarza możliwość pozbywania się odpadów problemowych na bieżąco bez konieczności ich gromadzenia do czasu okresowych akcyjnych zbiórek objazdowych. Każdy dostarczony odpad jest ewidencjonowany na druku potwierdzenia przekazania odpadu.

Koszty funkcjonowania PSZOK są pokrywane z opłat jakie ponoszą mieszkańcy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


W PSZOK można oddać za dodatkową opłatą zgodną z obowiązującym cennikiem PSZOK następujące odpady, powstające na nieruchomościach zamieszkałych:
- Odpadowa papa,
- Styropian pochodzący z ocieplenia budynków,
- wełna mineralna

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej - 2013

Piotr Nienartowicz