EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Organizacja zimowego utrzymania dróg gminnych w Gminie Kuźnia Raciborska

            Całość spraw związanych z organizacją akcji zimowej na terenie administrowanym przez Gminę Kuźnia Raciborska reguluje zarządzenie nr B.0050.341.2018 Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska z dnia 05.11.2018 r., które jest dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta. W zarządzeniu tym został ustalony jednolity standard zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie sołectw oraz ustalono kolejność odśnieżania wraz z wykazem ulic.

            Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej zajmuje się zimowym utrzymaniem dróg i chodników należących do gminy na terenie miasta Kuźnia Raciborska oraz w Rudzie Kozielskiej, a w poszczególnych sołectwach zimowe utrzymanie dróg gminnych zlecane jest podmiotom zewnętrznym, a koordynację akcji odśnieżania i likwidacji skutków zimy prowadzą poszczególni sołtysi. Ponadto w niektórych sołectwach są zatrudnieni do dyspozycji sołtysów tzw. dróżnicy, których zadaniem jest posypywanie miejsc szczególnie niebezpiecznych, a ZGKiM zaopatruje poszczególne wioski w materiały do posypywania, które są składowane w skrzyniach lub wiatach, w miejscach wskazanych przez poszczególnych sołtysów.

Poniżej prezentujemy wykaz firm i osób, które realizują zimowe utrzymanie dróg gminnych w poszczególnych sołectwach :

 

1.      Kuźnia RaciborskaRuda Kozielska– ZGKiM Kuźnia Raciborska tel. 419 13 26 lub 419 14 72

2.      Budziska – Strzedula Alfred, Usługi Transportowe,Budziska,  ul. Szkolna 19 a

tel. 419 26 38

3.      Rudy i Jankowice – Larysz GrzegorzRudy, ul. Cegielska 11, tel. 410 33 68

4.      Siedliska i Turze – Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Kuźnia R. ul. Klasztorna 45, tel. 419 11 91

     5.   Ruda – ADEX  Kuźnia Raciborska, ul. Tartaczna 3, tel. 414 70 33

 

            Zgodnie z zasadami zimowego utrzymania dróg odśnieżanie jest realizowane po ustaniu opadów, jednak przy opadach ciągłych, a dodatkowo intensywnych przystępuje się do usuwania śniegu już w trakcie opadów, ale jego usunięcie przed ujeżdżeniem przez samochody nie zawsze jest możliwe. Ponadto standardy zimowego utrzymania dróg w naszej gminie zgodnie z zarządzeniem Burmistrza w tej kwestii, ograniczają usuwanie śliskości poprzez posypywanie piaskiem z solą na całej długości tylko do kilku ulic w mieście, a pozostałych ulic tylko w miejscach decydujących o możliwości ruchu samochodów np.: skrzyżowań z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanków komunikacyjnych, odcinków dróg o znacznym pochyleniu, a w sołectwach odśnieżanie odbywa się na całej szerokości i długości, zaś zwalczanie śliskości ograniczone jest tylko do wyznaczonych miejsc, a drogi utrzymywane na biało. W tej sytuacji na odcinkach nie posypywanych solą w przypadku długo utrzymującego się mrozu może zalegać warstwa ubitego śniegu i lodu, zaś na odcinkach posypywanych przy temperaturze poniżej minus

5 ºC może dochodzić do zamarzania, gdyż sól w tak niskiej temperaturze nie działa.    

            Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządu drogi, a do właścicieli nieruchomości należy obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio . Przy czym zgodnie z wykładnią  prawną wyraz „bezpośrednio” należy interpretować mając na uwadze cel, jaki przyświecał ustawodawcy. Ustawodawca miał bowiem na celu, poprzez wprowadzenie wymienionych przepisów, zapewnienie sprzątania chodników z błota śniegu i lodu w sposób logistycznie najefektywniejszy tzn. przez podmiot bezpośrednio sąsiadujący a nie rozproszone „służby”. W poprzednim stanie prawnym właściciele nieruchomości przyległych do pasa drogowego mieli obowiązek sprzątania chodników oraz pasa jezdni do jej połowy. Po zmianie przepisów pozostał jedynie obowiązek sprzątania chodnika. Nie może od tego obowiązku zwolnić właściciela nieruchomości kilkucentymetrowy lub nawet metrowy pas zieleni pomiędzy chodnikiem a granicą nieruchomości, zwłaszcza, że jak wyżej wspomniano, trudno jest rozdzielić w sensie użytkowym poszczególne elementy chodnika (sączek, zjazd bramowy, którego utrzymanie z ustawy o drogach należy do właściciela).

Według słownika języka polskiego PWN, w stosunkach przestrzennych „bezpośredni” to znajdujący się bardzo blisko, niczym nie przedzielony np. bezpośrednie otoczenia, sąsiedztwo. A więc nie chodzi tu o stykanie się, graniczenie – chodzi o położenie w bezpośredniej bliskości, po sąsiedzku.

Przy obecnym stanie prawnym w przypadku chodników na terenie Kuźni Raciborskiej na odcinkach zwyczajowo odśnieżanych przez służby ZGKiM, a położonych wzdłuż nieruchomości i tak cała odpowiedzialność za jego utrzymanie we właściwym stanie obciąża właścicieli nieruchomości wraz ze wszystkimi konsekwencjami. 

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska