EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej

                                                                                  Kuźnia Raciborska 3.09.2014 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Kuźnia Raciborska położonej w Rudach, na k.m 5, zapisanej w KW GL1R/00035735/2, o użytku RVI, oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 647 o pow.0,0549ha. Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego położona jest na terenach leśnych oznaczonych symbolem B 17 ZL.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych opisanych działkami:

  1. 646, k.m5, KW GL1/00007736/4,
  2. 653/8, k.m5, KW GL1R/00044555/2,

z uwagi na brak bezpośredniego dostępu  przedmiotu sprzedaży do drogi publicznej.

Właściciele posesji wymienionych wyżej zgłaszają w formie pisemnej uczestnictwo w przetargu w terminie do 8.10.2014 r., na adres Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie Urzędu, na tablicy ogłoszeń obok pokoju 14, w dniu 10.10.2014 r.

Cena wywoławcza 30.000,-zł(brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 3.000,-zł. Wadium płatne najpóźniej do dnia 8.10.2014 r.

Przetarg odbędzie się 16 października 2014 r., o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby prawne, należycie reprezentowane.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla firm dodatkowo aktualny wpis do ewidencji działalności lub aktualny (wydany w okresie 3 m-cy przed przetargiem) odpis z KRS i zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191465.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska