EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

Stan prawny na dzień 15.03.2017r.

Nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów zawarte są w przepisach znowelizowanej ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.) i odnoszą się tylko i wyłącznie do drzew i krzewów rosnących na terenach nieleśnych.

 

      I.        Usuwanie drzew i krzewów przez osoby fizyczne z terenu własnych nieruchomości odbywa się bez zezwolenia, jeśli wycinka nie jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej (poza terenami parku narodowego, rezerwatu przyrody, obszaru chronionego krajobrazu, nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz nie dotyczy pomników przyrody). Nie należy wycinać drzew w okresie gniazdowania ptaków tj. od 1 marca do 15 października.

    II.        Wycinka drzew i krzewów dokonywana przez inne podmioty niż osoby fizyczne  wymaga zezwolenia Burmistrza.

W tym przypadku zezwolenie nie jest wymagane jeśli dotyczy:

  1. Drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
  2. Krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2.
  3. Drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

   III.     Inne przypadki gdy nie jest wymagana zgoda na wycinkę drzew i krzewów – przepisy ustawy o ochronie przyrody, które nie uległy zmianie.

Nie jest wymagana zgoda na wycinkę drzew i krzewów w przypadkach:

1. Drzew lub krzewów na plantacjach.

2.Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

3.Drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych.

4. Krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni.

5. Prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.

6. Drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:

a) jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń przesyłowych, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,

b) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

7. Drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych….(w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f ustawy o ochronie przyrody).

  IV.        Wycinka drzew i krzewów na innych terenach wymagająca zgody lub uzgodnień innych organów dotyczy:

1.  Drzew lub krzewów rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

2.  Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału.

3.  Drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

4.  Drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

5.Drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

6. Drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody.

7. Drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

 

LASY

Wycinka drzew i krzewów na działkach leśnych (określonych użytkiem Ls) odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2100 z późn. zm.), zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu przyjętymi decyzją Starosty. Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych sprawuje Starosta, który może powierzyć te zadania Nadleśniczemu. Uzgodnień dotyczących wycinki drzew w lesie prywatnym dokonuje się ze wskazanym przez Nadleśnictwo leśniczym, który po wycince wydaje świadectwo legalności pozyskania drewna oraz cechuje (znakuje) drewno.

Wyłącznie  świadectwo legalności pozyskania drewna oraz ocechowanie drewna świadczą o pozyskaniu drewna pochodzącego z działki leśnej w sposób legalny.

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska