EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zaprasza do składania wniosków o przyznanie Nagrody Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska pn. „Kuźniański Laur” za osiągnięcia w roku 2024 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, za promocję miasta.

Zasady przyznawania i wręczania nagród określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały nr LXXIV/578/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia Nagród Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska pn. „Kuźniański Laur” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, za promocję miasta.

Nagrody mogą być przyznawane w następujących kategoriach:

 1. twórczość artystyczna – za osiągnięcie twórcze, za dorobek artystyczny z uwzględnieniem udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach itp. lub za stworzenie dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji;
 2. upowszechnianie kultury – za stworzenie wydarzenia kulturalnego, pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie, za wspieranie młodych talentów, a także edukację artystyczną i wkład w integrację lokalnej społeczności;
 3. ochrona kultury – za rozwój i promocję dorobku kulturowego Gminy Kuźnia Raciborska, stworzenie projektu kulturalnego z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Kuźni Raciborskiej;
 4. promocji Gminy – za działania promujące Gminę Kuźnia Raciborska na terenie województwa, Polski i na arenach międzynarodowych.

Nominowanymi do nagrody mogą być:

 1. osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy Kuźnia Raciborska;
 2. osoby prawne mające siedzibę na terenie Gminy Kuźnia Raciborska;
 3. organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie Gminy Kuźnia Raciborska.

      O zgłoszenie kandydata do nagrody mogą wnioskować :

 1. organizacje pozarządowe oraz członkowie organizacji pozarządowych;
 2. gminne jednostki organizacyjne;
 3. mieszkańcy Gminy;
 4. burmistrz;
 5. radni Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej.

Zgłoszenie powinno dotyczyć działań realizowanych w roku 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, takie jak: zdjęcia, filmy, materiały prasowe, wywiady, rekomendacje, opinie itp. mające wpływ na ocenę działalności nominowanego.

Wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada 2024 r.  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej bądź wysłać  na adres Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Uroczyste wręczenia nagród odbędzie się w styczniu 2025 r. O dokładnym terminie poinformujemy Państwa w oddzielnej informacji.

Załączniki:

Uchwała nr LXXIV 578 2024 wraz z regulaminem

Załącznik nr 1 do Regulaminu „Kuźniański Laur” (wniosek wraz z klauzulami)

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska