EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Dodatek dla podmiotów wrażliwych- informacja

 

  Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967), podmioty wrażliwe wykorzystujące niektóre źródła ciepła, mogą złożyć wniosek o wypłatę dodatku.

Dodatek przysługuje podmiotom wrażliwym:

1. które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennegobrykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;

2. których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek nie przysługuje podmiotom, które ponoszą koszty zakupu gazu ziemnego.

 

Wniosek składają osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów wrażliwych. Wniosek składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się podpisem elektronicznympodpisem  zaufanym albo podpisem osobistym.

Wzór wniosku stanowi Załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 października 2022 r. (Dz.U. z 2022r. poz.2191). 

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. w wersji elektronicznej lub papierowej. 

W przypadku wniosku w wersji papierowej, wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, w referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok.16.

Wykaz podmiotów wrażliwych:

1. podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej finansowany ze środków publicznych, 

2. jednostka organizacyjna pomocy społecznej,

3. noclegownia albo ogrzewalnia,

4. jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

5. podmiot systemu oświaty,

6. podmiot tworzący system szkolnictwa wyższego i nauki,

7. podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy,

8. kościół lub inny związek wyznaniowy,

9. podmiot prowadzący działalność kulturalną,

10. podmiot prowadzący działalność archiwalną,

11. ochotnicza straż pożarna,

12. placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w  podeszłym wieku,

13. rodzinny dom pomocy,

14. centrum integracji społecznej,

15. klub integracji społecznej,

16. warsztat terapii zajęciowej,

17. organizacja pozarządowa,

18. spółdzielnia socjalna,

19. związek zawodowy              .

 

Podmioty wrażliwe do wniosku zobowiązane są dołączyć następujące dokumenty:

1. oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu tj.:

a) dla parafii:

– dekret Biskupa Diecezjalnego Diecezji o powołaniu na Proboszcza;

– zaświadczenie o powiadomieniu o powołaniu osoby sprawującej funkcję organu osoby prawnej;

– pisma kurii diecezjalnej, zawierające zgodę na dokonanie czynności (przekraczające granice i sposób zwyczajnego zarządzania)- jeśli dotyczy;

b) dla dyrektorów szkół:

– Zarządzenie Burmistrza powierzające stanowisko Dyrektora oraz pełnomocnictwo w zakresie zarządzania szkołą;

c) dla innych podmiotów:

– dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu np.: wydruk z KRS

2. dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku, warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB)

3. klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych – dodatek dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

 

DO POBRANIA:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wskazówki jak wypełnić wniosek

Arkusz do obliczania dodatku

Klauzula informacyjna RODO

 

 

 

Scroll to Top