EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach

Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego

Adrian Plura – dyrektor szkoły
Dariusz Oleszowski – wicedyrektor

ul. Rogera 2
47-430 Rudy
tel/fax. 32 410 30 24
email: szkolarudy@gmail.com
www.zsorudy.szkolnastrona.pl
www.zsorudy.szkolnastrona.pl

W skład zespołu szkół (łącznie 18 oddziałów i 355 uczniów) wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach (221 uczniów w 12 oddziałach) oraz Gimnazjum w Rudach (134 uczniów w 6 oddziałach).

 • w szkole funkcjonuje świetlica i stołówka,
 • w szkole działa gabinet pielęgniarski, pielęgniarka jest dostępna codziennie przez 14 godzin w tygodniu,
 • uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej z bogatym księgozbiorem połączonej z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej – komputery z dostępem do Internetu, drukarka,
 • placówka posiada sale gimnastyczną (200m2), boisko do siatkówki (200m2), boisko do piłki ręcznej (1040m2), boisko do piłki nożnej (1200m2), salkę do gimnastyki korekcyjnej, bieżnię,
 • w szkole odbywa się nauka języków obcych: języka angielskiego i języka niemieckiego oraz język niemieckiego jako ojczystego dla części uczniów,
 • w szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, który realizuje programy profilaktyczne, służy również pomocą uczniom z różnego rodzaju problemami,
 • uczniowie ze specjalnymi potrzebami otrzymują pomoc w postaci dodatkowych zajęć, zespołów wyrównawczych lub zajęć rewalidacyjnych,
 • dla uczniów zdolnych lub zainteresowanych różnymi dziedzinami wiedzy działają koła zainteresowań,
 • uczniowie klas trzecich gimnazjum uczestniczą w dodatkowych lekcjach języka angielskiego w ramach programu „Youngster” – realizowanego przez gminę Kuźnia Raciborska we współpracy z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej,
 • uzdolnieni uczniowie pochodzący z niezamożnych rodzin mogą otrzymują stypendia z programu „Solidarni” prowadzonego przez Fundację Świętego Mikołaja, koordynatorem programu jest pedagog szkolny,
 • uczniowie z rodzin o niskich dochodach korzystają z bezpłatnych obiadów, wyprawki szkolnej (klasy I-III szkoły podstawowej oraz klasy realizujące jako pierwsze w szkole nową podstawę programową) oraz stypendiów socjalnych – finansowane przez MOPS w Kuźni Raciborskiej,
 • w placówce do dyspozycji uczniów są dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu,
 • wszyscy uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wyjeżdżają na lekcje pływania na krytym basenie Elektrowni Rybnik w ramach czwartej godziny wychowania fizycznego,
 • gimnazjum realizuje europejski program „Comenius” wspólnie ze szkołami w Czechach, Turcji, Portugalii, Hiszpanii i Rumunii – „Wspólnie budujemy Europę”,
 • gimnazjum realizuje międzynarodową wymianę młodzieży ze szkołami: Schule Altstadt w Rendsburgu (Niemcy) i Zakladni Skola w Bolaticach (Czechy),
 • gimnazjum realizuje projekt „Aktywny w szkole – aktywny w życiu” – we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • uczniowie biorą udział w ramach w/w programu w warsztatach naukowych, obozach naukowych, wycieczkach, dodatkowych zajęciach i kołach zainteresowań,
 • uczniowie trzeciej klasy szkoły podstawowej biorą udział w wyjazdach na tzw. „zieloną szkołę” nad polskie morze – wyjazd o charakterze ekologiczno-zdrowotnym dofinansowywany przez WFOŚ w Katowicach,
 • wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania z programu „Szklanka mleka”,
 • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej biorą udział w programie „Owoce w szkole”,
 • szkoła podstawowa co roku jest organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Świat w słowach poety”,
 • w szkole działa „Klub Europejski”, chór „Crescendo”, Szkolny Klub Sportowy, zespół wokalny,
 • w porozumieniu z samorządem lokalnym szkoła organizuje na terenie miejscowości Rudy akcje środowiskowe „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”,
 • szkoła we współpracy z radą rodziców organizuje szereg przedsięwzięć dla środowiska lokalnego: m.in. festyn jesienny – październik, kiermasz świąteczny – grudzień, festyn szkolny – czerwiec.
 • chór „Crescendo”, Szkolny Klub Sportowy, zespół wokalny,
 • w porozumieniu z samorządem lokalnym szkoła organizuje na terenie miejscowości Rudy akcje środowiskowe „Sprzątanie Świata” i „Dzień Ziemi”,
 • szkoła we współpracy z radą rodziców organizuje szereg przedsięwzięć dla środowiska lokalnego: m.in. festyn jesienny – październik, kiermasz świąteczny – grudzień, festyn szkolny – czerwiec.
Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska