EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Rada Miejska

Jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Aktualnie liczy 15 radnych. Odbywa sesje zwyczajne przeważnie raz w miesiącu, na podstawie planu pracy. Sesje Rady Miejskiej odbywają się Sali Ślubów Urzędu Miejskiego.

W obecnej kadencji 2018-2023 Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej działa w następującym składzie:

Radni:

Gerard Depta

Przewodniczący Rady

Ilona Wróbel

Z-ca Przewodniczącego

Marcin Czerniej

Ernest Drazik

Gerard Hanusek

Adrian Juraszek

Mateusz Kot

Elżbieta Kozłowska

Maciej Kriwienok

Adrian Lepiarczyk

Grażyna Tokarska 

Mariola Wajda

Manfred Wrona

Roman Wilk 

Henryk Wrzosok

Obsługę Rady Miejskiej prowadzi:
Danuta Ulman
ul. Słowackiego 4, pokój nr 22, 47-420 Kuźnia Raciborska
tel. 32 419 14 17 wew. 120, fax 32 419 14 32

Przy Radzie Miejskiej działają komisje, które obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb:

Komisja Budżetu i Finansów

Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Komisja Promocji, Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Rekreacji

Komisja Rewizyjna

Komisja Rolnictwa, Gospodarowania Zasobami Komunalnymi Gminy i Ochrony Środowiska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Do pomocy w wykonywaniu zadań Rada Miejska powołuje stałe i doraźne Komisje, a także zespoły. Do zadań Komisji stałych w zakresie spraw do których zostały powołane należą w szczególności: stała praca merytoryczna i koncepcyjna, kontrola pracy Burmistrza i jednostek organizacyjnych, opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez Radę Miejską, Burmistrza oraz spraw przedkładanych przez członków Komisji, występowanie do Rady Miejskiej z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał, kontrola wykonywania uchwał Rady Miejskiej, badanie terminowości załatwiania przez Burmistrza i jednostki organizacyjne postulatów, wniosków i skarg mieszkańców.

Scroll to Top