EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

DOTACJA DO WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach posiada program „Ciepłe Mieszkanie” na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Program realizowany jest w formie dotacji i skierowany jest do gmin, które ze środków udostępnionych Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie mogą uzyskać dotację, a następnie przekazać ją beneficjentom końcowym, tj. osobom fizycznym spełniającym wymogi Programu.

Gmina Kuźnia Raciborska, celem rozeznania zainteresowania Programem, przygotowała ankietę wyrażającą chęć udziału w Programie „Ciepłe Mieszkanie”, która pozwoli zorientować się co do ilości chętnych osób chcących skorzystać z dofinansowania oraz oszacować wysokość wsparcia.

Na podstawie zebranych informacji o ilości chętnych i zakresie planowanych prac po uruchomieniu II naboru przez WFOŚiGW, Gmina Kuźnia Raciborska planuje wystąpić do WFOŚiGW w Katowicach z wnioskiem o dotację. Program będzie realizowany w całości przez gminę.

Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu „Ciepłe Mieszkanie” nastąpi tylko w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę dofinansowania.

 

 

Kilka słów o programie:

 

  • Beneficjentem końcowym programu „Ciepłe Mieszkanie” może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł,
  • Warunkiem koniecznym jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego,
  • Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowiązanie się beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia w ramach programu w lokalu mieszkalnym objętym dofinansowaniem nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5,
  • W ramach programu można dofinansować zakup i montaż tylko jednego źródła ciepła dla lokalu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Wyjątek stanowi ogrzewanie elektryczne, które może się składać z kilku urządzeń trwale zainstalowanych w lokalu mieszkalnym, tworzących system ogrzewania tego lokalu mieszkalnego,
  • Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej,
  • Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania / karta przekazania odpadu / formularz przyjęcia odpadów metali. W przypadku pieców kaflowych i innych źródeł ciepła, które nie podlegają zezłomowaniu, należy przedstawić odpowiedni protokół kominiarski wydany przez mistrza kominiarskiego, potwierdzający trwałe odłączenie od przewodu kominowego. Beneficjent końcowy zobowiązany jest przedłożyć ww. dokumenty w gminie, z którą zawarł umowę o dofinansowanie.

 

W związku z powyższym prosimy wszystkie zainteresowane osoby, posiadające tytuł prawny do lokalu, o składanie ankiety w terminie do dnia 24 marca 2023r.

Ankietę można dostarczać osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Urząd Miejski w Kuźnia Raciborskiej ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska; e-mail:  poczta@kuzniaraciborska.pl

 

KLIKNIJ ABY POBRAĆ ANKIETĘ

 

W ramach Programu należy zdemontować wszystkie „stare” nieefektywne źródła ciepła w danym lokalu i zainstalować jedno nowe ekologiczne. Może to być:

kocioł gazowy kondensacyjny,

kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,

ogrzewanie elektryczne,

pompa ciepła powietrze/woda lub powietrze/powietrze,

podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Gmina Kuźnia Raciborska należy do gmin u których w 2021 roku stwierdzone zostały największe przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza w związku z tym skorzysta z prawa do wyższego poziomu dofinansowania w ww. programie.

Wysokość dotacji przypadającej na lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynieść 35, 65 lub 95 proc. kosztów kwalifikowanych zadań finansowanych w ramach programu, zaś kwotowo od 17,5 tys. zł do 39,9 tys. zł.

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

https://www.wfosigw.katowice.pl/program-priorytetowy-cieple-mieszkanie.html

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska