EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Kontakt

Dominika Turkiewicz – Inspektor ds. Środków Pomocowych
pokój nr 1, tel. 32/419-1417 w.129, 419-1488, fax 32/419-1432,
e-mail: dominika.turkiewicz@umkuznia.pl

 

Zadania i kompetencje   

1.  Wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej 
    oraz  krajowych na realizację projektów w ramach zadań własnych gminy.
2. Opracowywanie przy współpracy z Instytucjami Zarządzającymi / Wdrażającymi oraz podmiotami
    zewnętrznymi wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów.
3.  Prowadzenie raportowania, monitoringu i sprawozdawczości zgodnie z nałożonymi obowiązkami 
    wynikającymi z zawartych umów o dofinasowanie projektów.
4. 
Przygotowywanie dokumentacji związanych z refundacją wydatków poniesionych w ramach realizowanych
    
projektów.
5.   Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego, jednostkami organizacyjnymi gminy, 
    instytucjami gminy w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych – fundusze unijne i krajowe, 
    współuczestnictwo w procesach aplikacyjnych.
6. 
Przedstawiani modyfikacji opracowań dokumentów strategicznych gminy w kontekście 
    pozyskiwania funduszy zewnętrznych pod kątem wymogów określonych przez te fundusze w   
   ogłoszeniach o naborze.

Scroll to Top