EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Jak zwalczać ptasią grypę – weszło w życie Rozporządzenie Wojewody Śląskiego

Dzisiaj, odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Raciborzu, któremu przewodniczył Wicestarosta Raciborski – Marek Kurpis. Posiedzenie dotyczyło opublikowania w dniu 25 kwietnia br. ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miasta Rybnik.

 

W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji oraz straży jak również Gmin powiatu raciborskiego, Nadleśnictwa Rudy Raciborskie oraz PGW Wód Polskich. Omówiono procedury działań w oparciu o zapisy rozporządzenia jak również zasady koordynacji działań na szczeblu Gmin oraz Powiatu.

W zakresie informowania lokalnej społeczności zwrócono uwagę na kwestie związane z obowiązkami wynikającymi dla poszczególnych adresatów na których ciążą określone obowiązki.

Wśród nich są m.in.:

W strefie objętej zakażeniem nakazuje się:

– utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób:

a) uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach,

b) ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

– monitorowanie i niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków poprzez unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1 z późn. zm.);

– niezwłoczne oczyszczenie i odkażenie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;

– niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI);

– stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;

– wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;

– wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających – przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżającego;

– posiadaczowi zwierząt:

a) prowadzenie wykazu osób wchodzących do gospodarstwa lub z niego wychodzących, z wyłączeniem pomieszczeń mieszkalnych,

b) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie,

c) zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii.

W strefie objętej zakażeniem zakazuje się:

– przemieszczania ptaków dzikich oraz produktów pochodzących od tych ptaków i z tych ptaków przez ludzi;

– wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw, gdzie jest utrzymywany drób, chyba że właściwy miejscowo powiatowy lekarz weterynarii wyrazi zgodę na takie wywożenie lub rozrzucanie;

– organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

– wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

W strefie objętej zakażeniem na terenie zbiornika wodnego Polder Buków oraz na terenie rezerwatu przyrody Łężczok, wprowadza się czasowe ograniczenie wstępu dla osób i pojazdów, z wyłączeniem funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowej Straży Łowieckiej, Państwowej Straży Rybackiej oraz innych osób upoważnionych przez ww. podmioty.

 

Pełna treść Rozporządzenia

 

Wszystkie przypadki zwiększonych upadków zarówno ptaków domowych jak i dzikich w innych niż w/w lokalizacjach należy zgłaszać do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Raciborzu lub do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym w Raciborzu, Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz terenowych lekarzy weterynarii.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu
ul. Katarzyny 6,
47-400 Racibórz,
tel. 32 415 49 03;
telefon alarmowy: 694 446 902

 

 

Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Reymonta 8b,
47-400 Racibórz
tel. 32 412 06 02;
telefon alarmowy: 604 284 392

 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska