EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

KRUS – Konkurs, materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych

 

Trwa konkurs dla dziennikarzy organizowany przez KRUS

 

            Trwa XXVIII edycja Konkursu „W rolnictwie można pracować bezpieczniej” na publikacje poświęcone bezpieczeństwu pracy rolników organizowana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dla dziennikarzy i osób, które w środkach masowego przekazu (prasa, internet, radio, TV) opublikują w 2022 roku materiały popularyzujące wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

Zadaniem konkursu ma być oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników i ich rodzin poprzez upowszechnianie w mediach wiedzy o zagrożeniach
i zasadach bezpiecznej pracy.

Konkurs ma popularyzować wiedzę o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy, zawartych m.in. w ustanowionych przez Prezesa Kasy „Zasadach ochrony zdrowia i życia
w gospodarstwie rolnym” oraz „Wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy zlecać dzieciom poniżej 16 lat”.

Warunkiem udziału w konkursie jest opublikowanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., a następnie przesłanie na adres organizatora, najpóźniej do 13 stycznia 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) co najmniej jednej publikacji spełniającej wymogi konkursowe zawarte w Regulaminie Konkursu.  

            Szczegóły na temat wymogów, jak również dokładne informacje na temat kryteriów oceny publikacji można znaleźć na stronie internetowej KRUS.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

 

 

REGULAMIN

Scroll to Top