EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ku pełni zdrowia – kompleksowa modernizacja ośrodków zdrowia w Kuźni Raciborskiej i Rudach.

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa modernizacja ośrodków zdrowia w Gminie Kuźnia Raciborska. Projekt przebudowy i modernizacji ośrodków zdrowia dotyczy budynku: Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 9b w Kuźni Raciborskiej (działka nr 154/4), Ośrodka Zdrowia zlokalizowanego przy ul. Raciborskiej 8 w Rudach (działka nr 123/85).

W wyniku realizacji Projektu ośrodki zostały dostosowane do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 408) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Celem głównym Projektu jest wzrost dostępności i poprawa jakości usług medycznych lecznictwa otwartego, realizowanych przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego „AMICUS-MED” Sp. z o.o. w Gminie Kuźnia Raciborska.

Realizacja Projektu umożliwia obsługę pacjentów zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi oraz przyczynia się do poprawy zdrowia lokalnej społeczności poprzez: Kontynuację świadczenia usług medycznych na terenie Gminy Możliwości organizowania dla lokalnej społeczności cyklicznych akcji profilaktyki zdrowotnej, Zwiększenie dostępności usług medycznych (szczególnie dla osób starszych o ograniczonej zdolności ruchowej oraz niepełnosprawnych), Wzrost jakości świadczonych w ośrodkach zdrowia na terenie Gminy usług medycznych, a przez to poprawa komfortu psychicznego Pacjentów, Wzrost komfortu pracy pracowników ośrodków zdrowia, Potencjalne zmniejszenie zachorowalności u dzieci poprzez oddzielenie poradni dla dzieci chorych i zdrowych, Potencjalne zmniejszenie zachorowalności na najczęściej występujące w populacji choroby poprzez umożliwienie dostępu do badań profilaktycznych, Zwiększenie możliwości obsługowych Pacjentów (wpływ rozwiązań przestrzennych na organizację pracy); lepsze i bardziej efektywne z punktu widzenia racjonalności wykorzystanie pomieszczeń i co za tym idzie, poprawa organizacji pracy umożliwi bardziej kompleksową opiekę w  miejscu zamieszkania pacjentów bez konieczności ich dojazdu do okolicznych ośrodków zdrowia; jednocześnie zwiększy się szybkość i kompleksowość diagnozowania pacjentów, Przyśpieszenie czynności administracyjnych, Zmniejszenie kosztów eksploatacji ośrodków zdrowia poprzez częściowe docieplenie oraz wymianę źródła ciepła (Rudy).

Planowanym rezultatem Projektu jest: wzrost dostępności świadczonych usług w ośrodkach zdrowia, wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia objętej Projektem, wzrost liczby osób niepełnosprawnych korzystających z infrastruktury ochrony zdrowia po zrealizowaniu Projektu.

Projekt pn. „Ku pełni zdrowia – kompleksowa modernizacja ośrodków zdrowia w Kuźni Raciborskiej i Rudach”, realizowany przez Gminę Kuźnia Raciborska uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach IX Osi Priorytetowej, Działania 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Projekt finansowany jest w 64,34% z Unii Europejskiej oraz w 35,66% ze środków własnych Gminy Kuźnia Raciborska.

Dokumentacja zdjęciowa projektu

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska