EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Nabór kandydatów do Rady konsultacyjnej ds. Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

Zachęcamy organizacje działające na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego do włączenia się w prace Rady konsultacyjnej ds. Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. 

Rada konsultacyjna będzie pełniła funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i oceną realizacji dokumentu pn. Strategia Terytorialna Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027.

 

Trwają prace nad Strategią, której zadaniem jest wyznaczenie celów i kierunków działań dla całego obszaru Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na kolejnych 8 lat.

 

Strategia obejmuje obszar 28 samorządów: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Gorzyce, Jejkowice, Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lubomia, Lyski, Marklowice, Mszana, Pszów, Racibórz, Radlin, Rydułtowy, Godów, Nędza, Pietrowice Wielkie, Świerklany, Rudnik, Wodzisław Śląski oraz powiaty: raciborski, rybnicki, wodzisławski.

 

KOGO SZUKAMY?

Do naboru mogą zgłaszać się podmioty spoza sektora finansów publicznych, spełniające definicję partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu art. 5, pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, prowadzący działalność na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego tj.: organizacje pracodawców i organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 ze zm.), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe, podmioty, o których mowa w art. 7 system szkolnictwa wyższego i nauki ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.), Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do naboru mogą zgłaszać się podmioty spełniające jeden z poniższych warunków: reprezentujący społeczeństwo obywatelskie, działający na rzecz ochrony środowiska, odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

 

 CZEGO OCZEKUJEMY?

Do naboru mogą zgłaszać się podmioty, które posiadają doświadczenie w realizacji działań w obszarach tematycznych, w których przewiduje się realizację projektów w ramach Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027;  czyli:

 

Zielona i odporna przestrzeń, działania na rzecz ochrony powietrza, ochrona bioróżnorodności, rozwój OZE na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,

Mobilny Subregion Zachodni, działania związane z rozwojem tras rowerowych, multimodalną mobilnością miejską na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,

Subregion Zachodni w transformacji działania nakierowane na proces sprawiedliwej transformacji w regionie,

Kraina Górnej Odry – rozwój i promocja marki turystycznej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, rozwój produktów turystycznych,

Otoczenie społeczne i rewitalizacja, działania nakierowane na rozwój społeczny i gospodarczy Subregionu Zachodniego.

oraz prowadzą działalność na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego i deklarują gotowość do nieodpłatnej współpracy w ramach Rady konsultacyjnej.

 

JAKIE ZADANIA REALIZUJE RADA KONSULTACYJNA?

Rada konsultacyjna będzie wspierała działania Związku oraz stanowiła ciało doradcze w sprawach związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i oceną realizacji Strategii. Szczegółowy opis pracy Rady konsultacyjnej zawiera Regulamin jej prac.

 

CO NALEŻY ZROBIĆ, ŻEBY ZOSTAĆ CZŁONKIEM RADY KONSULTACYJNEJ?

Warunkiem przystąpienia do naboru jest przesłanie w terminie do 15.02.2023 r. formularza zgłoszeniowego, którego wzór załączony jest poniżej, podpisanie go i przekazanie: drogą pocztową na adres siedziby Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. Rudzka 13C, 44-200 Rybnik; drogą mailową na adres: biuro@subregion.pl (skan podpisanego dokumentu lub dokument opatrzony podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym).

 

Złożenie aplikacji nie jest równoznaczne z wyborem do Rady konsultacyjnej. Niespełnienie wymogów wskazanych powyżej skutkuje odrzuceniem zgłoszenia. Szczegółowe informacje dot. naboru, w tym kryteria wyboru oraz zasady działania Rady opisuje „Regulamin Rady konsultacyjnej ds. Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027” oraz „Zasady naboru członków Rady konsultacyjnej ds. Strategii Terytorialnej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027”.

 

 

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Martyna Piechoczek, tel. 32 421 21 49 w. 2, e-mail: biuro@subregion.pl.

 

DRUKI DO POBRANIA 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska