EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OBWIESZCZENIE – 07.07.2023 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Zgodnie z art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 775) oraz art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977),

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:                      ,,Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63 PE, Dz40 Pe wraz z przyłączem gazu Dz25 Pe do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach nr ewid.: 595, 545, 537 (w części objętej decyzją) a.m.3 obręb Kuźnia Raciborska” zlokalizowanej na działkach nr: 595, 545, 537 obręb Kuźnia Raciborska przy ul. Drzymały i ul. Kwiatowej.

Informuje się, że w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. w dniach 07.07.2023r. do 13.07.2023r. strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają  możliwość zapoznania się z dowodami i materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, w pokoju nr 21 tel. 32 419-14-17 wew. 113 w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

 

BURMISTRZ

 

/-/inż. Paweł Macha

Scroll to Top