EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Obwieszczenie – 08.08.2023 r.

GN.6733.8.2023                                                                              Kuźnia Raciborska 08.08.2023r.

O B W I E S Z C Z E N I E

            Zgodnie z art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 775) oraz art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.),

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz40 Pe wraz z budową przyłączy gazu Dz25 Pe do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach nr ewid.: 620/1, 545, 506/1, 505/8, 505/6, 505/7, 505/5, 505/4, 504/1, 485/11, 503, 485/7, 485/10, 485/6, 506/3, 494/2  a.m.3 obręb Kuźnia Raciborska”,zlokalizowanej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Ogrodowej.

Informuje się, że w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. w dniach 08.08.2023r. do 16.08.2023r. strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają  możliwość zapoznania się z dowodami i materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, w pokoju nr 15,

tel. 32 419-14-54  w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

/-/ Z up. BURMISTRZA

mgr Wojciech Gdesz

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Miasta Kuźnia Raciborska

Scroll to Top