EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OBWIESZCZENIE – 10.08.2023 r.

GN.6733.9.2023                                                                            Kuźnia Raciborska 10.08.2023r.

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.),

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zawiadamia,

że w dniu 09.08.2023r. została wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego, na działkach nr ewid.: 452, 480/12, 480/11  a.m.3 obręb Kuźnia Raciborska”, zlokalizowanej na działkach nr 452, 480/12, 480/11 a.m.3 obręb Kuźnia Raciborska przy ul. Parkowej, na rzecz inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której występuje pełnomocnik Joanna Gajowska i-PROJEKT sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Czajki 3/XII.

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ulicy Słowackiego 4, 47 – 420, w pokoju nr 15 w godzinach urzędowania t.j. w poniedziałek – środa – od 7:30 – 15:30, w czwartek – od 7:30 – 17:00, w piątek – od 7:30 – 14:00, lub poprzez kontakt telefoniczny: 032-419-14-17 wew. 113.

Obwieszczenie ważne jest 14 dni od daty umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz od daty publikacji na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej t.j. od dnia 10.08.2023r.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

/-/ Z up. BURMISTRZA

mgr Wojciech Gdesz

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Miasta Kuźnia Raciborska

Umieszczono na tablicy ogłoszeń UM oraz w BIP dnia 10.08.2023r.

Scroll to Top