EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OBWIESZCZENIE-11.01.2024

O B W I E S Z C Z E N I E

  

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.),

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zawiadamia,

 

że w dniu 11.01.2024r. została wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Staszica na działkach nr ewid.: 905/1, 905/2 a.m. 4 obręb Kuźnia Raciborska” zlokalizowanej na działkach nr 905/1, 905/2, obręb Kuźnia Raciborska przy ul. Staszica, na rzecz inwestora Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Klasztorna 45, 47-420 Kuźnia Raciborska.

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, 47 – 420, w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania t.j. w poniedziałek – środa – od 8:00 – 14:30, w czwartek – od 8:00 – 16:30, w piątek – od 8:00 – 12:30, lub poprzez kontakt telefoniczny: 032-419-14-17 wew. 113.

Obwieszczenie ważne jest 14 dni od daty umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz od daty publikacji na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej t.j. od dnia 11.01.2024r.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

 

BURMISTRZ
/-/ inż. Paweł Macha

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska