EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Obwieszczenie 13.12.2023 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

             Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.),

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska zawiadamia,

 że w dniu 13.12.2023r. została wydana  decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

,,Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia HDPE Dz40mm na działkach nr ewid.: 717/6, 716/3 a.m. 4 obręb Turze przy ul. Raciborskiej” zlokalizowanej na działkach nr 717/6, 716/3,  obręb Turze przy ul. Raciborskiej, na rzecz inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której występuje pełnomocnik Maciej Kłak 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Armii Krajowej 25.

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, 47 – 420, w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania t.j. w poniedziałek – środa – od 7:30 – 15:30, w czwartek – od 7:30 – 17:00, w piątek – od 7:30 – 14:00, lub poprzez kontakt telefoniczny: 032-419-14-17 wew. 113.

Obwieszczenie ważne jest 14 dni od daty umieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej oraz od daty publikacji na stronie internetowej – Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej t.j. od dnia 13.12.2023r.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w terminie 14 dni od dnia obwieszczenia.

 

 

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Wojciech Gdesz
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Miasta Kuźnia Raciborska

Scroll to Top