EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OBWIESZCZENIE o obowiązku usuwania śniegu i lodu oraz błota

BURMISTRZ MIASTA
KUŹNIA RACIBORSKA

   

O B W I E S Z C Z E N I E

 W związku z okresem zimowym, działając na podstawie rozdziału 3, art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2018 r. poz.1454 z późn. zm.)

przypominam

właścicielom prywatnych nieruchomości, zakładom pracy i administracji budynków, że do ich obowiązków należy usuwanie śniegu i lodu oraz błota i innych zanieczyszczeń z chodników przylegających do ich posesji.

Do likwidacji śliskości należy używać tylko piasku.

      BURMISTRZ

/ – /  Paweł Macha

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska