EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E

              Zgodnie z art. 49, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.),

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

podaje do wiadomości, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:                      ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Staszica na działkach nr ewid.: 905/1, 905/2 a.m. 4 obręb Kuźnia Raciborska” zlokalizowanej na działkach nr 905/1, 905/2, obręb Kuźnia Raciborska przy ul. Staszica.

Informuje się, że w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia tj. w dniach 03.01.2024r. do 10.01.2024r. strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają  możliwość zapoznania się z dowodami i materiałami zebranymi w sprawie wydania decyzji oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, w pokoju nr 21 tel. 32 419-14-17 wew. 113 w godzinach urzędowania.

Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna kończąca postępowanie.

BURMISTRZ
/-/inż. Paweł Macha

Scroll to Top