EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA Z DNIA 03.08.2022 ROKU

 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

Z DNIA 03.08.2022 ROKU

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022r. poz.503) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.z 2022r. poz.1029, ze zm.), zawiadamiamo podjęciu przez Radę Miejską w Kuźni Raciborskiej:

           uchwały Nr L/397/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 czerwca 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Budziska, zwanego dalej planem,

           uchwały Nr L/398/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 czerwca 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Turze, zwanego dalej planem.

Granice obszarów objętych projektem ww. planów, określają załączniki graficzne (odpowiednio, dla każdego projektu planu), stanowiące integralne części ww. uchwał.

Dane przestrzenne dostępne są pod adresem:

          https://administracja.gison.pl/proplan/PrzystapienieEtap/DownloadAsGml/1456 (uchwała Nr L/397/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 czerwca 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Budziska),

          https://administracja.gison.pl/proplan/PrzystapienieEtap/DownloadAsGml/1455 (uchwała Nr L/398/2022 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 czerwca 2022 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w sołectwach Ruda i Turze).

Zainteresowani mogą składać wnioski do  ww. miejscowych planów, zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nawiązaniu do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskow terminie 21 dni od daty ogłoszenia w prasie, tj. do dnia 30.08.2022 roku.

Wnioski należy składać:

1)     w formie pisemnej, na adres: Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47 – 420 Kuźnia Raciborska;

2)     ustnie do protokołu, w pokoju nr 017, w tymczasowej siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Jagodowej 15, w godzinach pracy urzędu;

3)    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczta@kuzniaraciborska.pllub za pomocą platformy ePUAP, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki i obręb).

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków oraz uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowe projekty planów – Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2022r. poz.503).

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowych planów, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planów, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://kuznia-raciborska.finn.pl/rodo .

                                                                

                                                                              Z up. BURMISTRZA
                                                                 /-/ mgr inż. Sylwia Brzezicka-Tesarczyk
                                                                              Zastępca Burmistrza
                                                                           Miasta Kuźnia Raciborska

 

 

 

 

 

Scroll to Top