EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA Z DNIA 10.03.2023 ROKU o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska – Etap I wraz z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na

Kuźnia Raciborska, dnia 10.03.2023 roku.

OBWIESZCZENIE  BURMISTRZA MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA

Z DNIA 10.03.2023 ROKU

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska – Etap I wraz  z uzasadnieniem i z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zgodnie z art. 17 pkt 9 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503, ze zm.), na podstawie art. 54 ust. 2, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, ze zm.) oraz zgodnie z  Uchwałą Nr XXV/204/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej  z dnia 29 października 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska, zmienioną uchwałami: Nr XXVI/211/2020 z dnia 26 listopada 2020 r., Nr XLVII/377/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr L/396/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r., zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kuźnia Raciborska – Etap I, wraz z uzasadnieniem i  prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 22.03.2023 r. do 21.04.2023 r.,

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Słowackiego 4, 47 – 420 Kuźnia Raciborska, pokój nr 21 lub 14, w godzinach pracy urzędu.

Projekt ww. planu wraz z uzasadnieniem i  prognozą oddziaływania na środowisko, w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu, jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/30962785 ).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi, w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 30.03.2023 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, sala Urzędu Stanu Cywilnego, o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w ww. projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy, uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8.05.2023 r. jako wniesione na piśmie, uznaje się również uwagi i wnioski, wniesione w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl

Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy. 

Uwagi mogą również dotyczyć prognozy oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, a w przypadku uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska, dodatkowo Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej.

Zgodnie z art. 8a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez  Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska danych osobowych, uzyskanych w toku procedury sporządzania przedmiotowego miejscowego planu, wszelkie dane osobowe zawarte w dokumentach procedury sporządzania planu, zostały pozyskane z zasobów administratora danych – Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej, 47 – 420  Kuźnia Raciborska , ul. Słowackiego 4.

Dane osobowe prowadzi Inspektor Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przez czas określonych ww. przepisami. Ma Pani/Pan prawo do dostępu, sprzeciwu, usunięcia, złożenia skargi w zakresie przetwarzania własnych danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony i przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych można znaleźć pod adresem https://kuznia-raciborska.finn.pl/rodo.

Obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej  oraz umieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej  w dniach od …………2023 roku do  ………… 2023 roku

 

BURMISTRZ

/-/ inż. Paweł Macha

Scroll to Top