EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Obwieszczenie – Sieć gazowa ul. Ogrodowa

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Działając na podstawie  art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 977),

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska informuje

o wszczęciu postępowania z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu której występuje pełnomocnik Grzegorz Kudyk 44-240 Żory ul. Herberta 56w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

,, Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia Dz40 Pe wraz z budową przyłączy gazu Dz25 Pe do dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, na działkach nr ewid.: 620/1, 545, 506/1, 505/8, 505/6, 505/7, 505/5, 505/4, 504/1, 485/11, 503, 485/7, 485/10, 485/6, 506/3, 494/2  a.m.3 obręb Kuźnia Raciborskazlokalizowanej w Kuźni Raciborskiej przy ul. Ogrodowej.

 

Zainteresowane strony mogą w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, przy ulicy Słowackiego 4, 47 – 420, w pokoju nr 21 w godzinach urzędowania. Ewentualne uwagi i zastrzeżenia można zgłaszać pisemnie na adres tutejszego Urzędu lub na adres poczta@kuzniaraciborska.pl

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 i 2 kpa „W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

/-/ Paweł Macha

 

Burmistrz Miasta

Scroll to Top