EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Oddziały przygotowawcze – Підготовче відділення

Oddziały przygotowawcze – Підготовче відділення

Z myślą o ukraińskich uchodźcach, Zarząd Powiatu Raciborskiego zdecydował o utworzeniu oddziałów przygotowawczych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski.

Są one tworzone dla osób podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka polskiego bądź znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

W obecnej sytuacji funkcjonowanie oddziałów przygotowawczych planowane jest w 2 szkołach: w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu przy ul. Kacprowicza (aktualnie uczęszcza już 11 uczniów) oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu przy ul. Wileńskiej.

 

Ponadto, w przypadku większego zapotrzebowania nauką na poziomie ponadpodstawowym, dodatkowy oddział zostanie uruchomiony w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Gimnazjalnej w Raciborzu.

 

Kontakt ze szkołami:

 

I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Raciborzu (ul Kasprowicza 11, tel.: 32415 44 53, mail: lo1@raciborz.com.pl)

 

Technikum nr 2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu (ul. Wileńska 6, tel.: 32 415 46 54, mail: sek@ckziu1.idsl.pl)

 

Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ekonomicznych (ul. Gimnazjalna 3, tel.: 32 415 48 90, mail: sekretaria@ekonomikraciborz.pl).

 

– W oddziale przygotowawczym uczniowie będą realizować naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, prowadzoną według realizowanych w szkole programów nauczania z dostosowaniem metod i form do realizacji indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się bezpośrednio z wybraną szkołą.

 

Jednocześnie informujemy, iż Powiat Raciborski zapewnia uczniom z Ukrainy bezpłatne przejazdy do szkół transportem raciborskiego PKS-u.

 

З думкою про українських біженців, Раціборзька Районна Рада прийняла рішення про створення підготовчих відділів в школах, які підпорядковані Раціборзькому районі.

 

Вони створені для осіб, які підлягають обов’язковому навчанню та не володіють польською мовою або володіють недостатнім рівнем для навчання.

 

В нинішній ситуації функціонування підготовчих відділів планується в 2 школах: в Комплексі Загальноосвітньому номер 1 в Рацібожу по вул. Кацпровіча ( актуальний стан – бере участь вже 11 учнів), а також в Центрі професійно–технічної освіти номер 1 в Рацібожу по вул. Віленській.

 

Більш того, при більшій потребі науки на рівні вторинному, буде запущено додатковий відділ в Комплексі Економічний шкіл по вул. Гімназіальній в Рацібожу.

 

Контактні дані до шкіл:

 

І Ліцей Загальноосвітній в Комплексі Загальноосвітніх шкіл номер 1 в Рацібожу (вул. Каспровіча 11, тел.: 32 415 44 53, mail: lo1@raciborz.com.pl)

 

Технікум номер 2 в Центрі професійно–технічної освіти номер 1 в Рацібожу (вул. Віленьська 6, тел.: 32 415 46 54, mail: sek@ckziu1.idsl.pl)

 

Технікум номер 1 в Комплексі Економічних шкіл (вул. Гімназіальна 3, тел.: 32 415 48 90, mail: sekretariat@ekonomikraciborz.pl).

 

– На підготовчому відділі учні будуть реалізовувати навчання згідно з основною програмою загальної освіти, яка ведеться згідно реалізованих в щколі програм навчання з достованням методик та форм до реалізації потреб розвитку та навчання , а також психофізичних можливостей учнів.

 

З ціллю отримання більш детальної інформації необхідно зв’язатися беспосередньо з вибраною школою.

 

Водночас повідомляємо, що Раціборзька Районна Рада забезпечує учням безкоштовний проїзд до шкіл транспортом Рацібозького Автовокзалу.

 

źródło: www.mechanik.rac.pl

 

Scroll to Top