EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

PSZOK

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Od 1 stycznia 2022 r. Burmistrz Miasta Kuźnia  Raciborska powierzył Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kuźni Raciborskiej (ZGKiM) z siedzibą 47-420 Kuźnia Raciborska, ul. Słowackiego 6, realizację zadania własnego Gminy Kuźnia Raciborska w zakresie prowadzenia obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 (tel. 32 419 13 26).

Zarządzenie Nr B. 0050.398.2021 z dnia 29.12.2021r.

Zarządzenie zmieniające zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia ZGKiM na prowadzenie PSZOKa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.398.2021

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr B.0050.167.2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr B.0050.167.2023

Cennik 2024 PDF
Załącznik Nr 2 – Regulamin Gmina Nędza

Załącznik Nr 1 – Regulamin Gmina Kuźnia Raciborska

 

Informacja Dodatkowa

Przerwa w pracy PSZOK

w okresie letnim:

wtorek 11:00 – 11:30 

czwartek 14:00-14:30

w okresie zimowym:

wtorek 11:00 – 11:15

czwartek 15:00 – 15:15

REGULAMIN PUNKTU PONOWNEGO UŻYCIA PRODUKTÓW

1. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady funkcjonowania PUNKTU PONOWNEGO UŻYCIA PRODUKTÓW, (dalej PPUP).

2. Ogólne zasady funkcjonowania PUNKTU PONOWNEGO UŻYCIA PRODUKTÓW

2.1. W PPUP przyjmowane będą od mieszkańców przedmioty sprawne, nieuszkodzone, czyste, w dobrym stanie technicznym i niestwarzające zagrożenia dla użytkowników, które ze względu na swój stan mogą zostać wykorzystane przez innych mieszkańców, takie jak:

–   meble (krzesła, tapczany, stoły, taborety),

–   artykuły gospodarstwa domowego,

–   doniczki oraz wyroby ceramiczne i szklane,

–   zabawki,

–   książki,

–   rowery,

–   ubrania,

–   narzędzia, oprócz elektronarzędzi,

–   sprzęt sportowy,

–   antyki, dzieła sztuki.

2.2. Ostateczną decyzję czy dana rzecz nadaje się do ponownego użycia podejmuje pracownik PSZOK-a.

2.3. Gdy rzecz nie znajdzie nabywcy przez okres 6 miesięcy jest przekazywana przez pracownika obsługującego punkt wymiany do PSZOK-a jako odpad.

2.4. Każdy mieszkaniec gminy Kuźnia Raciborska może nabyć bezpłatnie własność rzeczy znajdującej się w PPUP

2.5. Przyjęcie rzeczy do PPUP odbywa się w godzinach funkcjonowania PSZOK.

2.6. W PPUP nie mogą być pozostawiane żadne urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz odpady wykazujące właściwości niebezpieczne.

3. Zasady przekazywania przedmiotów do PPUP

3.1. Zdający może pozostawić przedmioty wymienione w punkcie nr 2, stanowiące jego własność, jeśli ma pewność, iż są one sprawne, nieuszkodzone, w dobrym stanie technicznym i nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników.

3.2. Pracownik PSZOK-a sprawdza czy przedmiot spełnia kryteria opisane w punkcie 3.1.

W przypadku stwierdzenia, iż przedmiot jest brudny, zużyty, uszkodzony lub może stanowić zagrożenie dla innego użytkownika, pracownik przekazuje przedmiot, jako odpad do PSZOK-a, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie regulaminem PSZOK.

3.3. Pozostawiając przedmiot w PPUP Zdający oddaje go w celu przechowania i eksponowania go przez okres max. 6 miesięcy oraz przekazania przedmiotu innym zainteresowanym nabyciem tego przedmiotu osobom.

3.4. Zdający pozostawiając przedmiot w PPUP zrzeka się prawa do jego odbioru, jak również wszelkich roszczeń pieniężnych.

3.5. Zdający pozostawiając przedmiot w PPUP wyraża nieodwołalną zgodę na jego

przekazanie do PSZOK jako odpad, w przypadku jeżeli przedmiot nie znajdzie nowego użytkownika przed upływem 6 miesięcy od daty jego pozostawienia lub nie spełnia kryteriów opisanych w punkcie 3.1.

4.   Zasady nabywania przedmiotów w PPUP

4.1. Przedmioty można nabyć w PPUP bezpłatnie w godzinach funkcjonowania PSZOK-a.

4.2. Nabywca oświadcza, iż został poinformowany, że przedmiot jest używany, zapoznał się z jego stanem technicznym i wizualnym, a także akceptuje, iż prowadzący Punkt nie zapewnia o sprawności przedmiotu.

4.3. Nabywca oświadcza, iż nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec prowadzącego Punkt związanych z nabywanym przedmiotem. W szczególności zaś zrzeka się roszczeń na wypadek gdyby przedmiot okazał się niesprawny oraz roszczeń związanych z innymi wadami przedmiotu czy skutkami jego używania

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska