EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie – 19.10.2023 r.

    Kuźnia Raciborska 19.10.2023 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

 1.             Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonych w Rudach, na karcie mapy 2, zapisanych w księdze wieczystej GL1R/00043523/2, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki numer:
 2. dz. nr 164/15 o pow.0,0927ha, {użytek RVI-0,0245ha, ŁV-0,0682ha}, za cenę wywoławczą 125.145,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 12.515,-zł,
 3. dz. nr 164/16 o pow.0,1053ha, {użytek ŁV}, za cenę wywoławczą 142.155,-zł brutto, wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 14.216,-zł,

 

 1. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectw Rudy i Ruda Kozielska, zatwierdzonym uchwałą nr XXX/279/2017 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 11 maja 2017 r., ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r., poz.3139 działki nr 164/15 i 164/16 położone są na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem B 57MN.

Poszczególne działki mają kształt zbliżony do rombu o płaskim ukształtowaniu terenu, są niezagospodarowane, porośnięte trawą oraz drzewami. Teren poszczególnych działek jest nieogrodzony i nieuzbrojony. W nowo urządzonej drodze gminnej wbudowana została infrastruktura techniczna (sieć wod-kan) wraz z odgałęzieniami umożliwiającymi ich przyłączenie do sieci. Przy czym korzystanie z sieci kanalizacji będzie możliwe po wybudowaniu na terenie Rud systemu kanalizacyjnego, który umożliwi odbiór ścieków z tego rejonu. Planowany termin jego powstania to 2029 rok. Do tego czasu każda nieruchomość będzie musiała mieć indywidulany zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 4.04.2023 r., drugi przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 4.08.2023 r. Przetargi te zakończyły się wynikami negatywnymi.

 1. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do:
 1. Zabudowy, zgodnie z przeznaczeniem terenu, w terminie 60 miesięcy od daty zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, przy czym rozpoczęcie budowy nastąpi w terminie 24 miesięcy od podpisania tejże umowy, pod rygorem zapłaty kar umownych.
 2. W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości określony wyżej w pkt 1 termin nie ulega wydłużeniu.
 3. Za rozpoczęcie budowy uznaje się wpis w dzienniku budowy, natomiast zakończenie datę dostarczenia zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.
 4. W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1, powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, wichury, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, termin określony w pkt 1 uważa się za zachowany w przypadku jego przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw, z zastrzeżeniem ust.5.
 5. Przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych w pkt 4 skutkować będzie wydłużeniem terminu zabudowy, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Gminy i złożenia wniosku w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 30-dni od ustania przeszkód.
 6. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w pkt 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 10.000,-zł (dziesięćtysięcyzłotych) płatnych z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki, liczony od daty zawarcia notarialnej umowy kupna/sprzedaży.
 7. W przypadku nabycia dwóch sąsiadujących ze sobą działek z jednoczesnym wpisem do jednej księgi wieczystej, zobowiązania nowonabywcy i ustalenia wynikające z pkt. od 1 do 6, wykonane do jednej z nabytych działek uważa się za spełnione.
 1. Gmina Kuźnia Raciborska zastrzega sobie, w terminie do pięciu lat od zawarcia notarialnej umowy kupna/ sprzedaży, w przypadku kiedy nabywca nie zakończy budowy,  prawo złożenia nabywcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu za zwrotem ceny nabycia.
 2. Przetarg odbędzie się 5 grudnia 2023 r., siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego, odpowiednio:
 1. Działka nr 164/15 o godzinie 9.00
 2. Działka nr 164/16 o godzinie 9.45
 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 29.11.2023r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG, zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana.

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel. 0 32 419 14 54  i tel. 730 500 627.

 

 

 

BURMISTRZ
 /-/inż. Paweł Macha

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska