EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o naborze wniosków w 2023 roku w ramach Programu „Zielono-niebieska Infrastruktura”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Zielono-niebieska Infrastruktura”. Rodzaje przedsięwzięć: systemy zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi, instalacje do zbierania i wykorzystania wód deszczowych i roztopowych, zielono-niebieska infrastruktura (w tym: zielone dachy, zielone przystanki, ogrody deszczowe, ogrody wertykalne, żyjące ściany zbiorniki retencyjne naziemne i podziemne, adaptacja istniejących zbiorników, rowy bioretencyjne, rozszczelnienie nawierzchni nieprzepuszczalnych). 

Beneficjentami środków są osoby prawne posiadające tytuł prawny do nieruchomości, dotyczącej inwestycji objętej wnioskiem w ramach niniejszego Programu. 

Warunki dofinansowania: 

 1. Program realizowany będzie w latach 2023-2024
 2. Forma dofinansowania –  dotacja i pożyczka nieumarzalna
 3. Intensywność dofinansowania – do 100 % kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 300.000,00 zł w formie dotacji.  
 4. Dofinansowanie w formie pożyczki nieumarzalnej do 100% kosztów kwalifikowanych. 
 5. Wnioskowana kwota dofinansowania nie może być niższa niż 50.000,00 zł
 6. Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki nieumarzalnej w WFOŚiGW w Katowicach, w wysokości nie mniejszej niż wartość udzielonej dotacji. Z zastrzeżeniem, że warunek ten nie dotyczy:
  – jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków,
  – podmiotów wymienionych w pkt 7e) ppkt a) do m) Programu priorytetowego „Zielono-niebieska infrastruktura”,
  – osób prawnych działających na podstawie przepisów ustaw o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. 
 7. Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na realizację zadań, które zostały zakończone przed datą złożenia wniosku o ich dofinansowanie. 
 8. Termin zakończenia zadania do 31 października 2024 roku

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach w terminie od 1 lutego 2023 roku do 31 października 2023 roku lub do wyczerpania alokacji środków. 

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków. 

Wnioski wraz z załącznikami należy sporządzić na obowiązujących formularzach dostępnych poniżej. 

Wnioski można wysłać pocztą, przesyłką kurierską, dostarczyć osobiście lub złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem ePUAP. O terminie wpływu decyduje data dostarczenia wniosku do Funduszu.  

Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o poniższe dokumenty: 

Kontakt z Zespołem Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi: tel. 32 60 32 341, 32 60 32 342, 32 60 32 343, 32 60 32 345. 

więcej na stronie www.wfosigw.katowice.pl

 

 

 źródło: WFOSiGW

Scroll to Top