EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słonecznej

                                                                                  Kuźnia Raciborska    10.12.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE

  1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 2, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 349/6, o pow.0,0439ha, o użytku Bp, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisanej w KW GL1R/00036668/8.

Działka 349/6 położona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczonych symbolem 17MN. Nieruchomość ma kształt prostokąta o szerokości około 11m. Dostęp do drogi publicznej ul. Słonecznej, częściowo zawężony z uwagi na istniejący słup energetyczny. Działka jest częściowo porośnięta drzewami. Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo ogrodzona. W granicy działki od strony działki nr 350 i nr 349/3 usytuowana jest latarnia uliczna.

  1. Dział III i IV księgi wieczystej nr GL1R/00036668/8 wolne są od obciążeń i zobowiązań.
  2. Cena wywoławcza 26.500,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 2.650,-zł.
  3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedstawienie komisji przetargowej oświadczenia o zapoznaniu się z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U z 2019 r., poz. 1065, a w szczególności z §12 określającym warunki usytuowania.
  4. Przetarg odbędzie się 17 stycznia 2022 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 12.01.2022 r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

 

BURMISTRZ

 

 

 

       /-/ inż. Paweł Macha 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska