EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie-pierwszy przetarg Turze – 18.08.2021 r.

                                                                                  Kuźnia Raciborska    18.08.2021 r.

 

 

OGŁOSZENIE

  1. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Turzu, na karcie mapy 4, oznaczonej w ewidencji gruntów działką numer 573/2, o pow.0,0150ha, o użytku B, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, zapisanej w KW GL1R/00042511/8

Działka 573/2 położona jest na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność. Nieruchomość ma kształt zbliżony do trójkąta o płaskim ukształtowaniu terenu, dostęp do drogi publicznej ul. Stawowej. Nieruchomość jest niezabudowana.

     II.            W dziale III  księgi wieczystej nr GL1R/00042511/8 zapisana jest służebność przesyłu, na czas nieoznaczony, o treści określonej w §3 umowy ustanowienia służebności przesyłu z dnia 20 lipca 2012 r., Rep. A. Nr 3043/2012, K.41-45 w aktach KW GL1R/00041802/8. Przedmiot wykonywania dz. 562 k.m4 obręb Turze. Służebność przesyłu na rzecz EP GAMÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRAKÓW 12112461300000.

Dział IV księgi wieczystej GL1R/00042511/8 wolny jest od wpisów.

  1. Cena wywoławcza 6.750,-zł brutto (cena zawiera 23% podatku VAT), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 675,-zł.
  2. Przetarg odbędzie się 21 września 2021 r., o godz. 9.00 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4. Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 15.09.2021 r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4 pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

 

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

/-/mgr inż. Sylwia Brzezicka-Tesarczyk

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska