EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Ogłoszenie przetarg ustny nieograniczony

Kuźnia Raciborska 25.01.2024 r.

 OGŁOSZENIE

 

I. Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska, położonej w Kuźni Raciborskiej, na karcie mapy 3, zapisanej w księdze wieczystej GL1R/00029482/8, o użytku Ba, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 415/18 o pow.0,5008ha, cena wywoławcza 172.780,-zł (brutto), wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej wynosi 17.280,-zł, dostęp do drogi publicznej ul. Tartacznej przez gminną drogę wewnętrzną ozn. ewid. dz. nr 415/13.

II. Działka położona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Kuźnia Raciborska, zatwierdzonym uchwałą numer LXIII/491/2023 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 22 czerwca 2023r., na terenie przeznaczonym pod usługi lub produkcję przemysłową lub składy i magazyny, oznaczonym symbolem 3.1 U-PP-PS.

Działka ma kształt zbliżony do prostokąta o płaskim ukształtowaniu terenu.

Nieruchomość jest niezabudowana, nie ogrodzona, nieuzbrojona.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

III. Nabywca nieruchomości zobowiąże się do:

  1. Zabudowy nieruchomości, zgodnie z przeznaczeniem terenu, z zachowaniem terminów liczonych od dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży:
  2. rozpoczęcie budowy w terminie do 12 miesięcy,
  3. zakończenie budowy w terminie do 36 miesięcy,

pod rygorem zapłaty kar umownych.

Za rozpoczęcie budowy uznaje się wpis w dzienniku budowy, natomiast za zakończenie budowy – datę dostarczenia zgłoszenia do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy.

  1. W przypadku wtórnego zbycia nieruchomości określony wyżej w pkt 1 termin nie ulega wydłużeniu.
  2. W przypadku wystąpienia przeszkód w wypełnieniu warunków określonych w pkt 1, powstałych z przyczyn niezależnych i niezawinionych przez nabywcę, w szczególności przeszkód spowodowanych siłą wyższą (powódź, pożar, wichury, wojna), wstrzymaniem prowadzonych robót przez jakikolwiek uprawniony organ lub inną uprawnioną instytucję, termin określony w pkt 1 uważa się za zachowany w przypadku jego przesunięcia o okres występowania przeszkód i ich następstw, z zastrzeżeniem ust.4.
  3. Przesunięcie zobowiązań wynikających z pkt 1 z przyczyn określonych w pkt 3 skutkować będzie wydłużeniem terminu zabudowy, pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Gminy i złożenia wniosku w formie pisemnej, w terminie nie dłuższym niż 30-dni od ustania przeszkód.
  4. Niedotrzymanie terminów, o których mowa w pkt 1 skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości 10.000,-zł (dziesięćtysięcyzłotych) płatnych z góry za każdy rozpoczęty rok zwłoki, liczony od daty zawarcia notarialnej umowy kupna/sprzedaży.

 

IV. Gmina Kuźnia Raciborska zastrzega sobie, w terminie do pięciu lat od zawarcia notarialnej umowy kupna/ sprzedaży, w przypadku kiedy nabywca nie zakończy budowy,  prawo złożenia nabywcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa odkupu za zwrotem ceny nabycia.

V. Przetarg odbędzie się 7 marca 2024 r., siedzibie Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w Sali Urzędu Stanu Cywilnego, o godzinie 9.00.

Uczestnikami przetargu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne bądź inne podmioty, którym stosowne przepisy nadały zdolność prawną, należycie reprezentowane, które wpłacą wadium  najpóźniej do dnia 1.03.2024r.

W przypadku małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obydwojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

Przed otwarciem przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są okazać komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, dowód osobisty; dla  przedsiębiorców dodatkowo aktualny odpis z KRS bądź CE i DG (zgodę organów na nabycie nieruchomości, jeżeli jest wymagana).

Wadium wnosić należy w pieniądzu na konto Gminy Kuźnia Raciborska:

ING Bank Śląski S.A. o/Rybnik ul.Wieniawskiego 3 Nr 52105013441000002293737405.  W tytule wadium należy wpisać numer działki, na którą wpłacane jest wadium.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś w razie uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom wadium będzie zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał zobowiązany jest do wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu (do której zarachowane zostanie wadium) przed zawarciem aktu notarialnego pod rygorem przepadku wadium i odstąpienia od umowy.

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska może z uzasadnionej przyczyny odwołać przetarg.

Informacji na temat przedmiotu i regulaminu przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej ul. Słowackiego 4, pok. nr 14 tel.032 4191454.

 

BURMISTRZ
/-/ inż. Paweł Macha

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska