EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Projekt gminny Odnawialne Źródła Energii – dotyczy fotowoltaiki!

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (tzw. ustawy o fotowoltaice) oraz sporymi zmianami dla prosumentów od 1 kwietnia br., informujemy iż na stronie internetowej Sejmu w zakładce Prace Sejmu pojawił się  Druk nr 1947 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1947). Zgodnie z treścią zawartą w uzasadnieniu tego projektu, ma on na celu wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających zakończenie realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczętych projektów parasolowych i grantowych na montaż lub zakup mikroinstalacji fotowoltaicznej, więc dotyczy to również naszego projektu Odnawialne Źródła Energii, w ramach którego zostanie zainstalowanych 219 instalacji fotowoltaicznych. Zaproponowana regulacja przewiduje, że osoba, która zawarła w terminie do 31 marca 2022 r. umowę na zakup, montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego, a także złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach, tj. w systemie opustu. Wprowadzenie tych zmian do ustawy pozwoliłoby na ujęcie wszystkich naszych gminnych 219 instalacji fotowoltaicznych w rozliczeniu na dotychczasowych prosumenckich warunkach.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach tych prac.

Scroll to Top