EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Statut

 O NAS           STATUT           AKTUALNOŚCI


Załącznik do Uchwały Nr X/102/2003

Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

z dnia 16 września 2003 r.

 

STATUT

JEDNOSTKI POMOCNICZEJ GMINY KUŹNIA RACIBORSKA

OSIEDLE – „STARA KUŹNIA”

  

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. Jednostką pomocniczą Gminy Kuźnia Raciborska jest osiedle, które nosi nazwę „Stara Kuźnia”.
 2. Terenem działania osiedla – „Stara Kuźnia” jest część  miasta Kuźnia Raciborska, której granice są określone w załączniku nr 1 do niniejszego statutu.
 3. Ogół mieszkańców osiedla – „Stara Kuźnia” stanowi wspólnotę samorządową.
 4. Ilekroć w dalszej części statutu występuje nazwa:
  1. Osiedle – chodzi o Jednostkę Pomocniczą  – osiedle „Stara Kuźnia” w Kuźni Raciborskiej
  2. Burmistrz – chodzi o Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska
  3. Zarząd – chodzi o Zarząd Osiedla „Stara Kuźnia”

 

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA I ZAKRES DZIAŁANIA

 

§ 2

Organami Osiedla są:

 1. Zebranie Mieszkańców,
 2. Zarząd Osiedla.

§ 3

 1. Zebranie Mieszkańców jest organem uchwałodawczym.
 2. Zarząd, na czele ze swoim Przewodniczącym jest organem wykonawczym.

§ 4

 1. Do zadań Samorządu Mieszkańców Osiedla należy w szczególności:
  1. rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, mieszkaniowych, handlu, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania
  2. kształtowanie zasad współżycia społecznego
  3. inicjowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania
  4. sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych gminy działających w Osiedlu
  5. inicjowanie działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców
 2. Zadania określone w pkt. 1 Samorząd Mieszkańców Osiedla realizuje poprzez:
  1. podejmowanie uchwał
  2. opiniowanie spraw leżących w gestii Samorządu Mieszkańców
  3. współuczestnictwo w przeprowadzanych przez Radę Miejską konsultacjach społecznych projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących mieszkańców Osiedla
  4. współdziałanie z Policją, Strażą Pożarną oraz innymi organizacjami w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa, oraz przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie Osiedla

§ 5

 Do właściwości Zebrania Mieszkańców należy:

  1. zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Osiedla i jego mieszkańców  poprzez podejmowanie uchwał
  2. wybór i odwołanie Przewodniczącego Zarządu
  3. wybór i odwołanie członków Zarządu
  4. ustalanie liczby członków Zarządu zgodnie z § 8 ust.2 Statutu 
  5. podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych będących w dyspozycji Osiedla
  6. zatwierdzanie rocznych planów finansowo-rzeczowych

 

ROZDZIAŁ III

PRZEWODNICZĄCY I ZARZĄD OSIEDLA

 

§ 6

 1. Kadencja Przewodniczącego i Zarządu trwa cztery lata i pokrywa się z kadencją Rady Miejskiej.
 2. Działalność Przewodniczącego i Zarządu ma charakter społeczny.
 3. Do Przewodniczącego Zarządu należy:
  1. organizowanie pracy Zarządu
  2. kierowanie bieżącymi sprawami Osiedla
  3. reprezentowanie Osiedla na zewnątrz
  4. udział w sesjach Rady Miejskiej
  5. uczestniczenie w naradach organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy, zwoływanych okresowo przez Burmistrza oraz w pracach Komisji Rady rozpatrujących sprawy Osiedla
  6. przekazywanie w terminie 7 dni do Biura Rady Miejskiej uchwał i protokołów z posiedzeń Zarządu i Zebrań Mieszkańców
  7. zwoływanie Zebrań Mieszkańców
  8. zwoływanie posiedzeń Zarządu
  9. działanie stosowne do wskazań Zebrania Mieszkańców
  10. prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki tymi składnikami mienia i środkami finansowymi, które gmina przekazała Osiedlu do korzystania
  11. pełnienie roli męża zaufania w miejscowym środowisku
  12. wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej
  13. przedkładanie informacji o swojej działalności podczas Zebrań Mieszkańców
 4. Przewodniczący Zarządu używa pieczęci o następującej treści: „Przewodniczący Zarządu Osiedla – „Stara Kuźnia” …………………..imię i nazwisko”.

§ 7

Przewodniczący Zarządu Osiedla uczestniczy w pracach Rady Miejskiej na zasadach ustalonych w statucie gminy za co przysługuje mu dieta, w wysokości ustalonej przez Radę Miejską odrębną uchwałą.

§ 8

 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Przewodniczący Zarządu współdziała z Zarządem.
 2. Zarząd składa się z 5-12 członków, w tym z zastępcy przewodniczącego Zarządu, wybranego przez członków Zarządu spośród siebie.
 3. Obowiązkiem Zarządu jest wspomaganie Przewodniczącego Zarządu.
 4. Zarząd dla realizacji swoich zadań współpracuje z poszczególnymi szczeblami samorządu.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Zarządu.

§ 9

 1. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. inicjowanie działań na rzecz Osiedla i jego mieszkańców
  2. przygotowanie Zebrań Mieszkańców
  3. sporządzanie projektów uchwał Zebrań Mieszkańców
  4. konsultowanie z Biurem Rady Miejskiej projektów uchwał Zebrań Mieszkańców pod względem ich zgodności z prawem
  5. współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej organizacji zadań
  6. podejmowanie uchwał w sprawach ładu, porządku i estetyki Osiedla
  7. wykonanie uchwał Zebrania Mieszkańców
  8. wyrażanie opinii we wszystkich istotnych dla interesów mieszkańców sprawach, a w szczególności:
   • projektów rozstrzygnięć organów Gminy (w części dotyczącej Osiedla), co do planów zagospodarowania przestrzennego i jego realizacji
   • planów zagospodarowania Osiedla
   • przepisów gminnych
   • dostosowania organizacji i godzin pracy placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych do potrzeb mieszkańców Osiedla
 2. Zarząd Osiedla ma prawo do wydawania informatora  nie finansowanego z budżetu gminy.

§ 10

 1. Uchwały i opinie Zebrania Mieszkańców Przewodniczący Zarządu przekazuje Burmistrzowi.
 2. Burmistrz w zależności od charakteru spraw załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Miejskiej.
 3. O sposobie załatwienia spraw Burmistrz informuje Przewodniczącego Zarządu.

  

ROZDZIAŁ IV

ZASADY I TRYB ZWOŁYWANIA ZEBRAŃ MIESZKAŃCÓW

ORAZ WARUNKU WAŻNOŚCI PODEJMOWANYCH UCHWAŁ

  

§ 11

Prawo do udziału w Zebraniu Mieszkańców mają wszyscy mieszkańcy Osiedla posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.

§ 12

Zebranie Mieszkańców zwołuje Przewodniczący Zarządu:

 1. z własnej inicjatywy
 2. na wniosek Zarządu
 3. na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu
 4. na wniosek Rady Miejskiej lub  Burmistrza

§ 13

O terminie, miejscu i proponowanym porządku Zebrania Mieszkańców powiadamia się mieszkańców, członków Zarządu i Burmistrza na 7 dni przed terminem posiedzenia w sposób  zwyczajowo przyjęty.

§ 14

 1. Zebranie mieszkańców jest ważne, gdy mieszkańcy Osiedla zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.
 2. Zebranie mieszkańców otwiera Przewodniczący Zarządu i przewodniczy jego obradom. Zebranie Mieszkańców może wyznaczyć inną osobę na Przewodniczącego Zebrania.
 3. Porządek obrad ustala Zebranie Mieszkańców na podstawie projektu przedłożonego przez Przewodniczącego Zarządu.
 4. Projekt porządku obrad winien być skonsultowany z Zarządem.
 5. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu powinny być właściwie przygotowane.
 6. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania trudności winien zwrócić się do Burmistrza o pomoc.

§ 15

W celu udzielenia Przewodniczącemu Zarządu stałej pomocy w przygotowaniu materiałów i organizacji zebrań, Burmistrz wyznacza do kontaktów w sprawach dot. Osiedla właściwych pracowników Urzędu Miejskiego.

§ 16

 1. Zebranie mieszkańców jest uprawnione do przeprowadzania wyborów oraz podejmowania uchwał w obecności co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.
 2. W przypadku braku określonego w pkt 1 kworum, następne zebranie mieszkańców Osiedla może się odbyć  w drugim terminie po 30 minutach od pierwszego terminu zebrania. W drugim terminie zebranie mieszkańców jest zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby osób uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwały zebrania mieszkańców zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym tzn. liczba głosów „za” musi być większa od liczby głosów „przeciw”. Przy równej ilości głosów „za” i „przeciw” zarządza się powtórne głosowanie do skutku. Statut określa sprawy, które wymagają głosowania tajnego.
 4. Obrady zebrania są protokołowane. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zarządu i ogłasza je w sposób zwyczajowo przyjęty.
 5. Protokół z Zebrania Mieszkańców winien zawierać:
  1. skrócony opis dyskusji
  2. wnioski i uchwały przy czym w sprawach poddawanych pod głosowanie winien być ujęty zapis jaką ilością głosów oddano „za” i „przeciw” i „wstrzymujących się”
  3. załączoną listę obecnych na zebraniu

 

ROZDZIAŁ V

TRYB WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

I CZŁONKÓW ZARZĄDU OSIEDLA

 

§ 17

 1. Przewodniczący Zarządu oraz członkowie Zarządu  są wybierani i odwoływani przez Zebranie Mieszkańców w głosowaniu tajnym i bezpośrednim zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. W pierwszej kolejności należy ustalić listę kandydatów na Przewodniczącego Zarządu i dokonać jego wyboru poprzez głosowanie. W drugiej kolejności należy ustalić listę kandydatów do Zarządu i przeprowadzić głosowanie dla dokonania wyboru członków Zarządu .

§ 18

 1. Zebranie mieszkańców, na którym ma być dokonany wybór Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu zarządza Burmistrz. W tym celu określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego zebrania.
 2. Zarządzenie o zwołaniu zebrania mieszkańców dla wyboru przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu podaje się do wiadomości mieszkańców  co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. 

§ 19

 1. Dla dokonania ważnego wyboru  przewodniczącego Zarządu i członów Zarządu na Zebraniu Mieszkańców wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców Osiedla.
 2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu po 30 minutach
 3. Z Zebrania Mieszkańców, na którym przeprowadza się wybory należy sporządzić listę obecności z adresami i podpisami uczestników Zebrania uprawnionych do głosowania. 

§ 20

 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.
 2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Przewodniczącego Zarządu lub członka Zarządu.
 3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
  1. przedstawienie uczestnikom zebrania trybu przeprowadzenia wyborów
  2. przyjęcie zgłoszeń kandydatów
  3. przeprowadzenie tajnego głosowania
  4. ustalenie wyników głosowania i wyborów
  5. ogłoszenie wyników wyborów
  6. sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, protokół podpisują przewodniczący zebrania oraz wszyscy członkowie komisji wyborczej

§ 21

 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych do głosowania uczestników zebrania. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie.
 2. Liczba kandydatów na Przewodniczącego Zarządu i poszczególnych członków Zarządu  jest nieograniczona. Liczba zgłoszeń na kandydatów może być zamknięta dopiero na mocy uchwały zebrania wyborczego.
 3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
 4. Przy równej liczbie głosów wymagane jest odrębne głosowanie co do spornych mandatów.
 5. Głosowanie na Przewodniczącego Zarządu i członka Zarządu osiedla odbywa się  osobiście.

§ 22

 1. Uprawnieni uczestnicy zebrania wyborczego głosują na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Urzędu Miejskiego.
 2. Wzór karty do głosowania ustala Burmistrz. Nazwiska kandydatów na karcie do głosowania umieszczane są w porządku alfabetycznym.
 3. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne niż ustalone regulaminem, na których pozostawiono więcej kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

 

ROZDZIAŁ VI

ODWOŁANIE PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

I CZŁONKÓW ZARZĄDU OSIEDLA

 

§ 23

 1. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu i członków Zarządu stanowi wyłączną kompetencję Zebrania Mieszkańców.
 2. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Mieszkańców w celu ewentualnego odwołania Przewodniczącego Zarządu bądź Zarządu „w całości” albo poszczególnych członków Zarządu podejmuje Burmistrz, ustalając: miejsce, dzień, godzinę zebrania. W zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.
 3. Wnioski o odwołanie kierowane są do Rady Miejskiej.
 4. O odwołanie mogą występować:
  1. Rada Miejska bądź Burmistrz
  2. mieszkańcy Osiedla, których wniosek uzyska podpis 1/10 mieszkańców posiadających prawo wyborcze
 5. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskowi który nie zawiera uzasadnienia Rada Miejska nie nadaje biegu. Rozpatrywane są wnioski:
  1. stawiające zarzuty nie wywiązywania się z obowiązków statutowych
  2. stawiające zarzuty nie respektowanie uchwał Zebrania Mieszkańców
  3. wskazując na dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej
 6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że zainteresowany nie stawi się bez usprawiedliwionych przyczyn.
 7. Zebranie mieszkańców obowiązane jest wysłuchać wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanych.
 8. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu zebranie powołuje „Komisję odwoławczą”, powierzając jej obowiązki przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
 9. Wyniki uchwały zebrania odwoławczego podaje się do wiadomości mieszkańców Osiedla.
 10. Przewodniczący Zarządu może złożyć rezygnację w toku kadencji z pełnionej funkcji.
 11. Złożenie rezygnacji lub inne ważne przyczyny powodujące niemożność sprawowania urzędu przez Przewodniczącego Zarządu jest równoznaczne z zarządzeniem przez Burmistrza wyborów uzupełniających, przy zastosowaniu przepisu § 18 niniejszego statutu. Do tego czasu rolę przewodniczącego Zarządu pełni jego zastępca wybrany przez Zarząd.

  

ROZDZIAŁ VII

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 24

 1. Gospodarkę finansową Osiedla określa Statut Gminy.
 2. Środki finansowe Osiedla przeznacza się wyłącznie na działalność statutową.
 3. Dochody Osiedla tworzą :
  1. udział w budżecie Gminy
  2. przychody własne Osiedla pochodzące z najmu i dzierżawy lokali i z organizowanych imprez
  3. dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych
  4. saldo środków z roku ubiegłego
 4. Obsługę finansowo – księgową organów Osiedla zapewnia Burmistrz przy pomocy Urzędu Miejskiego.

  

ROZDZIAŁ VIII

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ORGANÓW OSIEDLA

 

§ 25

 1. Rada Miejska sprawuje nadzór nad jednostkami pomocniczymi w zakresie wykonywania zadań.
 2. Działalność finansową Osiedla nadzoruje Skarbnik Miasta.
 3. Burmistrz zobowiązany jest dbać, aby mienie Osiedla nie było narażone na szkody i uszczuplania.
 4. Burmistrz i wyznaczeni przez niego pracownicy mają prawo uzyskania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania Osiedla. Mogą oni ponadto uczestniczyć w posiedzeniach organów Osiedla.
 5. Burmistrz i podporządkowane gminie jednostki organizacyjne powinny uwzględnić uchwały i opinie organów Osiedla. Na skierowane do nich wnioski i pytania udzielać odpowiedzi bez zbędnej zwłoki. W razie zajęcia odmiennego stanowiska przedstawić je wraz z uzasadnieniem.
 6. Burmistrz, jeśli uzna uchwały osiedla za wykraczające poza zakres przekazanych im kompetencji i sprzeczne z prawem, powinien wstrzymać ich realizację.
 7. Organy Osiedla mogą wnieść sprzeciw do Burmistrza na postępowanie sprzeczne z pkt. 5 gdy narusza ono istotne interesy mieszkańców.
 8. Burmistrz badając sprzeciw:
  1. uznaje jego zasadność
  2. w razie nie uwzględnienia sprzeciwu podejmuje decyzję o wstrzymaniu rozstrzygnięcia określonego w pkt. 5 i 6 i wnosi sprawę pod obrady Rady Miejskiej, której uchwała ostatecznie rozstrzyga sprawę

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 26

 1. Siedzibę Zarządu Osiedla oraz warunki niezbędne do jego funkcjonowania zapewnia Burmistrz.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie postanowienia statutu gminy, ustawy o samorządzie gminnym.
 3. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska.
 4. Postanowienia statutu wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

  


 

UCHWAŁA NR III/38/2018

RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany statutu jednostki pomocniczej Gminy Kuźnia Raciborska
Osiedle „Stara Kuźnia”

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 26 ust. 3 Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Kuźnia Raciborska Osiedle „Stara Kuźnia” stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19.09.2003 w sprawie uchwalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Kuźnia Raciborska Osiedle „Stara Kuźnia” (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 95, poz. 2534 z dnia 28.10.2003 r.)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Jednostki Pomocniczej Gminy Kuźnia Raciborska Osiedle „Stara Kuźnia”, którego treść stanowi załącznik do Uchwały Nr X/102/2003 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 19.09.2003 w sprawie uchwalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Kuźnia Raciborska Osiedle „Stara Kuźnia”, w § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kadencja Przewodniczącego i Zarządu trwa 5 lat i rozpoczyna się od 1 marca roku następującego po roku, w którym przeprowadzono wybory organów Gminy, przy czym wybór na nową kadencję ma być dokonany w ostatnich trzech miesiącach przed upływem kadencji Przewodniczącego i Zarządu.”.

§ 2. Kadencja Przewodniczącego i Zarządu, wybranych w 2019 roku, liczy się od dnia wyboru do dnia 1 marca 2024 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Kasprzyk

Scroll to Top