EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Umowa na remont Urzędu Miejskiego podpisana

W Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej 16 listopada br. podpisano umowę między Gminą Kuźnia Raciborska, reprezentowaną przez Pawła Machę – Burmistrza, a Ewą Grinspek – właścicielem Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Ecomplexz siedzibą w Łukowie Śląskim, który wykona zadanie pn. Modernizacja i termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej przy ul. Słowackiego 4 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjnadla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturzepublicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

Planowany czas wykonywania robót to 12 miesięcy. W ramach tego zadania wykonane zostanie :

Roboty budowlane:

        termomodernizacja ścian zewnętrznych,

        termomodernizacja ścian cokołu i piwnic,

        docieplenie stropodachu budynku wraz z wymianą pokrycie dachowego,

        wymiana rur spustowych i rynien,

        wymiana balustrad wewnątrz i na zewnętrz budynku,

        przebudowa schodów zewnętrznych i zadaszenia przy wejściu do budynku od frontu;

        budowa pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych;

        przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej w celu wykonania pomieszczenia Punktu Obsługi Klienta i WC dla osób niepełnosprawnych;

        wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

        malowanie wszystkich ścian i sufitów wraz z usunięcie, starych powłok, tapet i z przygotowaniem powierzchni poprzez gipsowanie w pomieszczeniach wewnątrz budynku,

        wymiana posadzek na korytarzach,

        montaż obróbek blacharskich,

        wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych,

 

Instalacje elektryczne:

        demontaż istniejącej instalacji elektrycznej wraz z puszkami, gniazdami i włącznikami,

         wymiana istniejących przewodów elektrycznych,

         wymiana oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego,

         wymiana rozdzielni elektrycznych,

         wykonanie nowej instalacji odgromowej,

         dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z uruchomieniem na dachu stromym;

         wykonanie pomiarów oraz prób,

 

Instalacja wod – kan:

        wymiana instalacji centralnego ogrzewania, w tym demontaż i montaż instalacji c.o., montaż grzejników  z zaworami termostatycznym,

        wykonanie kompletnej  kotłowni gazowej wraz z zabudową kotłów  gazowych i podłączeniem do instalacji  Urzędu Miejskiego i Budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul Słowackiego 6,

        wykonanie nowej instalacji wod-kan w pomieszczeniu wc dla osób niepełnosprawnych ,

        wymianę instalacji wod – kan w pomieszczeniach remontowanych łazienek,

        wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zabudową centrali klimatyzacji i jednostek wewnętrznych. 

 

        wykonanie wymaganych pomiarów i prób.

Koszt zadania to: 3.335.446,36 złotych brutto

Scroll to Top