EPUAP_logo

Gmina
Kuźnia Raciborska

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska-08.03.2022 r.

Zarządzenie Nr B.0050.97.2022

Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska

z dnia 08.03.2022 r.

 

w sprawie zarządzenia naboru na listę rezerwową projektu grantowego pn.: „Usuwanie                                     i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) w wykonaniu postanowień uchwały nr XVIII/155/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu grantowego pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 5 maja 2020r. poz. 3600 ze zm.).

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska

 

zarządza:

 

§ 1

 

Nabór na listę rezerwową projektu grantowego pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”

 

§ 2

 

Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

BURMISTRZ
/-/ inż. Paweł Macha

 

                                                                                                                                                                                              Załącznik nr 1
                                                                                                                           do Zarządzenia Nr B.0050.97.2022
                                                                                                                                                     z dnia 08.03.2022r.

 

Usuwanie  i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska

 

Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska, realizując założenia projektu grantowego pn.: „Usuwanie                               i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”, informuje o możliwości składania wniosków na listę rezerwową.


Zasady dotacji, nawet do 100% wartości netto kosztów kwalifikowanych, zostały ujęte w Regulaminie naboru wniosków i realizacji projektu grantowego pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Kuźnia Raciborska” dostępnym pod adresem http://kuzniaraciborska.esesja.pl/zalaczniki/82523/uchwala_772370.pdf .

 

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej, przesyłką pocztową, drogą elektroniczną za pośrednictwem e-PUAP z podpisem kwalifikowanym/profilem zaufanym.

 

Poniżej znajdują się druki wniosku oraz wymaganych załączników, które należy złożyć, aby wziąć udział w projekcie.

1.       Wniosek zgłoszenia udziału w projekcie

2.       Załącznik nr 1 do Wniosku – oświadczenia

3.       Załącznik nr 2 do Wniosku – oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania obiektem/nieruchomością na cele realizacji projektu i w okresie trwałości projektu

4.       Załącznik nr 3 do Wniosku – zgoda współwłaścicieli na udział w Projekcie

5.       Załącznik nr 4 do Wniosku – FORMULARZ REALIZACJI ZADANIA

6.       Załącznik nr 5 do Wniosku – INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

7.       Załącznik nr 6 do Wniosku – OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

8.       Załącznik do rozliczenia – oświadczenia

9.       Umowa powierzenia Grantu – wzór (do wiadomości mieszkańca)

 

UWAGA!

Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Grantobiorca z listy rezerwowej zostanie umieszczony na liście podstawowej w sytuacji wystąpienia w Projekcie oszczędności lub zwolnienia się miejsca na liście podstawowej. Realizacja zadania będzie możliwa dopiero po podpisaniu umowy z Gminą Kuźnia Raciborska. Grantobiorca, który zawarł Umowę o powierzenie Grantu zrealizuje zadanie w terminie określonym w umowie o powierzenie Grantu, lecz nie później niż do dnia 30 września 2022r.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, ul. Jagodowa 15, pok.06

Telefon do kontaktu  kom. +48 502 622 138 lub +48 535 875 044.                                                                           

 

 

Scroll to Top

Rozkład jazdy bezpłatnego autobusu w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. (niedziela) w Gminie Kuźnia Raciborska